Mr. B.R.A.

11. 7. 2008

MR. B.R.A JE ALTER EGO umelcov Ri­charda Fajnora (CZ) a Mareka Kvetána (SK). Fiktívny autor, ktorý odhaľuje a zviditeľňuje stratégie a procesy, odohrávajúce sa v mecha­nizme fungovania súčasného umeleckého diania. Hybridná totožnosť Mr. BRA vznikla so zámerom spolupracovať v styčných bodoch tvorby oboch autorov a zároveň odlíšiť spo­ločnú prácu od ich autorských umeleckých aktivít. Týchto dvoch umelcov spája ideová spriaznenosť, príbuzné nazeranie na možnosti dekonštrukcie vzťahu umelca, inštitúcie a di­váka. Prostredníctvom pána B.R.A. skúmajú, čo všetko je možné prezentovať ako umenie, ako posudzovať jeho kvalitu, aké sú hodno-tiace kritéria, aké sú charakteristiky komuni­kácie umelca s divákom, odbornou verejnos­ťou, s inštitúciami…

Väčšina prác, vytvorených pod hlavičkou Mr. B.R.A, je v procese neustálej premeny a plánovania; realizované diela, záznamy z performance, inštalácií, akcií sú kontinu­álne prevrstvované novými významami, reinterpretáciami. Významným aspektom pracovných postupov Mr. B.R.A je autentic­ká činnosť – tvorba autorského tímu v hosti­teľskej inštitúcii počas vernisáže, i v priebehu výstavy, ich konfrontácia s okolím a dotvá­ranie diela v čase. Existencia Mr. B.R.A. po­tvrdzuje aktualitu už dlhodobo reflektovanejtémy súčasného umenia – vzťahu súkromné­ho a verejného priestoru. Počiatky spolupráce Richarda Fajnora a Mareka Kvetána sa datujú do roku 2000, kedy počas výročnej výstavy SCCA Reality / Real(E)state v byte na Fran­tiškánskom námestí v Bratislave realizovali prvý spoločný projekt nazvaný Mr. B.R.A. Na pozadí opusteného bytu zaznamenali život a činnosť tohto fiktívneho indivídua. Projekt spustil výskum rôznych spôsobov, ako sa Mr. B.R.A. prejavuje, zahrňoval viacero videí, ktoré sa cyklicky prepisovali a rôzne vrstvili na ten istý materiál s tým, že pôvodný obraz celkom nevymizol a ďalší záznam sa naň na­vrstvil. Obaja umelci samostatne strávili v by­te určitý čas, vykonávali v rovnakom čase vo­pred dohodnuté každodenné činnosti (práca, oddych, spánok), tieto aktivity zachytili a zá­znamy prekryli. Tak vznikol prvý obraz Mr. B.R.A.. Na trnavskej výstave Fremdkörper v roku 2005 bola prezentovaná dielňa – štú­dio Mr. B.R.A., odhaľujúce jeho pracovné metódy. Kým v predchádzajúcom projekte sa autori sústredili na každodenné rituály pána B.R.A., tentokrát sa zamerali na jeho tvorbu. V ďalšej časti výstavy Fremdkörper v Berlíne sa zaoberali zviditeľnením kontrastov medzi racionálnymi a spirituálnymi zložkami osob­nosti a práce pána B.R.A. Ten sa predstavil fotografický mateliérom, na stenu premietal dokumentáciu svojho archívu, spísal a zdoku­mentoval všetky predmety, ktoré tvoria súčas­ti jeho diel. Rovnocennou oblasťou, ktorou sa Kvetán s Fajnorom prostredníctvom Mr. B.R.A. zaoberajú, je skúmanie gestických prejavov, súvisiacich s fungovaním umelec­kého systému. Identifikovali cyklus umelec­kých aktov – činností – giest, ktoré majú pre umelecké dielo zásadný význam. S gestom súvisela aj jednoduchá inštalácia dvoch sto­ličiek pred oknom s výhľadom s príznačným názvom Koncentrácia – Inšpirácia. Stoličky boli oddelené od okolitého prostredia čier­no-žltou páskou, ktorá chránila priestor Mr. B.R.A, určený pre rozjímanie a hľadanie inšpirácie. Postupne sa začal Mr. B.R.A. zaujímať o archivačnú a dokumentačnú prácu, čím reagoval na fungovanie zbierkotvorných inštitúcií. Dvojica sústredene zbierala, triedi­la, dokumentovala predmety, ktoré boli sú­časťou jej diel, a ktoré mali potenciál stať sa základom diel nových. Tieto predmety a diela s popisom roztriedili podľa osobitého kľúča do škatúľ, zostavených do inštalácie B.R.A. 3.3, prezentovanej v SNG v Bratislave a ako B.R.A. 3.4 vo Wannieck Gallery v Brne. Sú­časťou každej krabice bol zoznam predmetov, popiska, destinácia prestížnej zbierkotvornej inštitúcie (galérie, múzea) zaoberajúcej sa sú­časným umením a sprievodný list. Zámerom autorov bolo rozposlať škatule s certifiká­tom a popisom, tým pádom sa infiltrovaťdozbierok inštitúcií typu MoMA. Výstava v tr­navskej Galérii Jána Koniarka s označením B.R.A. 3.9, ktorá sa konala na prelome mája a júna 2008 bola zatiaľ posledným výstupom z dlhodobého programu vytvárania a násled­ného mapovania identity Mr. B.R.A. Výstav­ný projekt pozostával zo samostatných diel Fajnora a Kvetána, no jadrom celého projektu bol koncept B.R.A. 3.9. Autori dôsledne pra­covali s inštitúciou hosťovskej galérie, s jej zamestnancami, vybavením. Pred galériu in­štalovali billboard so skupinovým portrétom zamestnancov galérie. Súčasťou expozície bol i album, do ktorého majú zamestnanci vkla­dať fotografie zo svojich voľnočasových ak­tivít, ako i panoptikum porcelánových figúroka podobných predmetov – zbierka drobných fetišov z pracovných stolov zamestnancov. Ďalšiu časť výstavy tvorila inštalácia ume­leckých diel, ktoré zamestnanci priniesli zo svojich domovov, vďaka čomu vznikla veľmi rozmanitá skrumáž. Išlo v podstate o sociálny experiment, pracujúci so vzťahmi zamestnan­cov k svojej inštitúcii, k sebe navzájom, s ich ochotou podieľať sa na spoločnom projekte. Pomerne rozsiahly priestor venovali i pre­zentácii osobnosti riaditeľa galérie, a zároveň i kurátora výstavy Vladimíra Beskida, ktoré­ho kanceláriu preniesli a zahrnuli do výstavy. Do činností Mr. B.R.A. spadá aj vyvinutie unikátnej čiernej a bielej farby BlackBRA a WhiteBRA, ktoré spôsobili miernu paniku na Prague Biennale 3. Farby vo fľaštičkách, pôvodne určené na distingvovaný predaj, skončili návštevníkmi rozstriekané po celej ústrednej časti sekcie súčasného slovenského umenia. Zámer predstaviť komerčné aktivi­ty pána B.R.A. nevypálil práve najlepšie…V Trnave dve vzorky farieb vystavili radšej za ochranným sklom v kompozícií s hasiacimi prístrojmi. Kvetán s Fajnorom v súčasnosti pripravujú komplexnú dokumentáciu spoloč­ných realizácií s definovaním jednotlivých oblastí a období tvorby Mr. B.R.A..

 

BRA 3.7., objekty z interaktívnej inštalácie prezentovanej na Prague Biennale 3, 2007.
Hore, 2x: Mr. B.R.A., interaktívna video inštalácia – performance, Real(E)state, Bratislava, 2000.
Všetky reprodukcie pochádzajú z archívu Mr. B.R.A.

 

Lýdia Pribišová je redaktorkou Flash Artu Czech and Slo­vak Edition, pôsobí v Bratislave a v Ríme.

Find more stories

Home