KRÁTKA BILANCIA CENY EXIT

11. 6. 2009

Od roku 2003 vyhlasuje a organizuje Fakulta umění a designu UJEP v Ústí nad Labem formou bienále celoštátnu súťaž študentov vysokých umeleckých škôl Cenu Exit (fud.ujep.cz/exit). V súčasnosti prebieha už jej 4. ročník. Zámerom ceny je snaha spoluvytvárať aktívne a konkurenčné prostredie na pôde vysokých umeleckých škôl a motivovať tak študentov k tvorbe vlastných projektov. O víťazovi rozhoduje deväťčlenná komisia, zložená zo šiestich domácich a troch zahraničných odborníkov (kurátorov, pedagógov, teoretikov a umelcov). Počas jej prvého zasadnutia vyberie zvyčajne sedem finalistov,ktorí potom zrealizujú vlastné projekty do spoločnej výstavy. Vytvorí sa tak priestor otvorený vzájomnej konfrontácii. Predmetom hodnotenia druhého zasadnutia komisie nie je len (často) odvážny teoretický koncept, ale predovšetkým jeho realizácia a vizuálno-obsahová interferencia. Priority hodnotenia vychádzajú z objektívnych predpokladov, ktoré by malo súčasné vysoké umelecké školstvo uprednostňovať: celková vnútorná koherencia projektu, schopnosť obhájiť sa v kontexte súčasnej umeleckej produkcie, náležité materiálne, technologické a konceptuálne uchopenie projektu vo vzťahu k priestoru (sociálnemu, kultúrnemu, galerijnému), socializačné i komunikačné kvality.
V uplynulých ročníkoch zvíťazili veľmi rôznorodé projekty, počnúc aktivisticky podfarbeným a demonštratívnym projektom ostravskej dvojice Petra Štarka a Jakuba Adamca s názvom 20 000. V roku 2005 zvíťazila študentka FUD UJEP Markéta Kinterová s komornejšou inštaláciou fotografických reprodukcií Dark Side, tematizujúcou podstatu obrazového stvárnenia zla vo svete médií. Víťazom posledného ročníka bol Richard Loskot, študent FA TU v Liberci. Tento autor vytvoril bizarný, veľmi rozmanitý a interaktívny Systém, pri ktorého tvorbe vychádzal z architektúry počítačov, teórie chaosu a teórie prírodných i spoločenských systémov.
Keďže dôležitým zámerom Ceny Exit je vytvoriť rôznorodú a živú platformu, ktorá okrem iného bude verejnosť informovať o aktuálnych tendenciách, bezprostrednom pedagogickom pôsobení a prioritách výuky na českých vysokých umeleckých školách, aj tento ročník prináša nový kvalitatívny posun: Finalisti spolu s víťazom budú mať možnosť vystaviť svoje projekty v Kunstraum Kreuzberg/Bethanien v Berlíne, kde prebehne i 12-dňový medzinárodný workshop.

 

Richard Loskot, Systém, 2007, mixed media, foto: archiv autora.

 

Anna Vartecká

Find more stories

Home