JAKUB REKEN & LUCIA TALLOVÁ by

by 11. 4. 2011

V Žiline bolo možné súčasne vidieť dve výstavy, na ktorých svoju tvorbu predstavili výtvarníci – študenti. Kým v Považskej galérii umenia to bola KEBABB 11, už tradične prezentujúca semestrálne práce z troch vysokých výtvarných škôl na Slovensku, na výstave Blur Minds, Clear Sights na Stanici Žilina-Záriečie to na prvý pohľad evidentné nebolo. Okrem preukázateľnej autorskej autonómnosti to spôsobila aj komorná forma prezentácie, daná podmienkami alternatívneho výstavného priestoru Stanice. Maľby umelcov tu i napriek odlišným vizuálnym charakteristikám a opačným prístupom (syntetickým u Jakuba Rekena a analytickým u Lucie Tallovej) paradoxne vytvárali konzistentný celok, no súčasne si zachovávali svoj individualistický ráz.

Obrazy Jakuba Rekena zachytávajú fragmenty umelých prostredí, pričom sa odvolávajú i na grafiti či počítačovú animáciu a sú výsledkom kumulovania jednotlivých abstraktných plôch, daných i improvizovaných. Vo finále však ponúkajú kompaktné zobrazenie, za ktorým sa dá tušiť proces jeho postupného vytvárania, odhalený vo videozázname zobrazujúcom jednotlivé stupne vzniku maľby. Lucia Tallová pracuje opačným spôsobom. Výseky z krajiny alebo architektúry zachytáva v prchavom momente. Inde ako východisko používa čipku (disponujúcu aj bližšími osobnými charakteristikami), ktorá určuje vizuálnu štruktúru zobrazenia. Tu dochádza k napätiu medzi jej prenesenou efemérnou štruktúrou a neidentifikovateľným tmavým podkladom. Výstava v kurátorskej koncepci Miroslava Zajaca bola autorskou dvojprezentáciou, i keď zastrešenou spoločným názvom. Rozdielnosť typológie a tematiky malieb vyvolávala úvahy o leitmotíve spoločnej výstavy, okrem ich spoločného štúdia v 4. ateliéri I. Csudaia na VŠVU v Bratislave. Jediným prienikom, a viac latentným než viditeľným, je len voľne definované narábanie s priestorom zobrazujúcim bližšie neurčené prostredie – snové a étericky pôsobiace v prípade Lucie Tallovej a konštruované a artificiálne u Jakuba Rekena.

V súčasnosti, keď sú samostatné výstavy študentov maľby skôr bežné ako zriedkavé (a dôvody na to sú najmä v povahe tohto média a jeho vyšších preferenciách – diváckych, trhových i inštitucionálnych), stoja výstavy mladých maliarov za pozornosť. Popri prezentovaných prácach totiž spoluvytvárajú aktuálnu podobu maľby, i keď nateraz sa ťažko dá určiť ich relevancia pre písanie jej novej histórie. Lucii Tallovej a Jakubovi Rekenovi sa však nedá uprieť už dosiahnutá kultivovanosť prejavu i invencia, ktorú sú dnes ich najväčšími devízami.

LUCIA TALLOVÁ, You are the only one, akryl na plátne, 2010, foto: archív autorky.

Mira Sikorová-Putišová

More stories by

Mira Sikorová–Putišová