Umenie a právo by

by 11. 6. 2013

Umelecká tvorba, jej výsledky a činnosti s nimi súvisiace sú v dnešnej dobe základom a neoddeliteľnou súčasťou komplexnej siete faktických a právnych vzťahov. Aj keď si to zúčastnené strany nemusia naplno uvedomovať, väčšina týchto činností má v zmysle platnej právnej úpravy konkrétne právne následky a ukladá práva a povinnosti pre všetky zúčastnené strany. V prípade ich nerešpektovania je možné práva vymáhať súdnou či inou cestou.

Z hľadiska právnej úpravy je základná podstata tvorby upravená ustanoveniami autorského zákona, ktorý upravuje vznik a režim autorského práva; dielo a práva s ním súvisiace ako osobnostné a majetkové práva k dielu. Z hľadiska zmluvných vzťahov k autorskému dielu zákon upravuje otázku užívania diela a úpravu licenčnej zmluvy, tiež napríklad kolektívne či školské dielo, či dielo vytvorené na objednávku.

Z hľadiska obchodu s umením je málo uplatňované právo na odmenu pri ďalšom predaji originálu diela výtvarného umenia. Týka sa diela, ktoré autor/ka previedol/a do vlastníctva inej osoby, ktoré sa následne ďalej predáva prostredníctvom profesionálneho predajcu (galéria, aukčná spoločnosť atď.) za sumu vyššiu ako 1.000 eur (SR) alebo 30.000 Kč (ČR). Obchodník má povinnosť zaplatiť autorovi/autorke odmenu vo výške stanovenej autorským zákonom 1 prostredníctvom organizácie poverenej kolektívnou správou týchto autorských práv. 2 Umelci/umelkyne by mali nielen uplatňovať toto právo u kolektívnych správcov práv, ale tiež upozorňovať predajcov/kupcov diel na túto povinnosť.

Umelecké dielo a činnosť umelca/ umelkyne sú tiež súčasťou zmluvnýchsúkromnoprávnych vzťahov občianskeho a obchodného práva založených dohodou strán, ako napríklad v prípade vystavovania umeleckých diel a ich predaja alebo sprostredkovania predaja, či skladovania diel a pod. Z právneho hľadiska je dôležité si uvedomiť, že jednotlivé zmluvné typy sú okrem obsahu dohody strán taktiež doplnkovo upravené v právnych predpisoch a pokiaľ sa strany výslovne nedohodnú inak, môže podporne (alebo v prípade jednoduchej ústnej dohody úplne) platiť práve táto zákonná úprava. 3

Na českej a slovenskej scéne tieto vzťahy fakticky existujú, málokedy však dochádza k riadnemu vyjednávaniu zmluvných podmienok a k uzatvoreniu písomnej zmluvy. Zúčastnené subjekty sa skôr spoliehajú na „dobré slovo“ druhej strany a ústnu dohodu strán, často vyjednávanú „za pochodu“. Priamym dôsledkom tohto prístupu je nízka miera ochrany práv, horšie možnosti ich uplatňovania v prípade porušenia a celkový latentný prístup zmluvných strán k ochrane ich práv, za ktoré účastníci týchto vzťahov málokedy bojujú. Je však dôležité uvedomiť si, že znalosť svojich práv a písomná zmluvná úprava vzťahov môže často zabrániť mnohým problémom, a hlavne výrazne prispieť k rozvoju právnej kultúry a všeobecnému povedomiu v tejto oblasti.

PRÁVNE VZŤAHY NA UMELECKEJ SCÉNE

Z praxe je možné charakterizovať dva hlavné okruhy najbežnejších právnych vzťahov. Prvú skupinu tvoria vzťahy súvisiace s umeleckou tvorbou, vytvorením diela a jeho následným predajom (zmluva o dielo, kúpna zmluva, zmluva o sprostredkovaní predaja diel, nájomná zmluva…), druhou skupinou sú vzťahy súvisiace s prezentáciou diel a umelca/umelkyne. Častým problémom býva úprava práv a povinností zmluvných strán pri vypožičaní diel na výstavu, napr. ohľadom prepravy diel, poistenia, povinnosti vrátiť diela po ukončení výstavy či zodpovednosti za škodu v prípade ich poškodenia, alebo zničenia. Obzvlášť citlivou a problematickou je dohoda o sprostredkovaní predaja diel s galériou či iným profesionálnym predajcom, ktorej hlavným predmetom záujmu by malo byť presné stanovenie podmienok spolupráce a jej obmedzení. Toto sú prípady zmluvných vzťahov, ktoré výrazne zasahujú do osobnej sféry umelca/umelkyne a pri ktorých je preto obzvlášť dôležité svoje práva vopred chrániť a definovať spravodlivú a jasnú dohodu strán.

Odporúča sa, aby každá dohoda, ktorá sa výraznejšie dotýka práv umelca/umelkyne a jeho/jej diel, bola z dôvodu právnej istoty uzatvorená v písomnej forme. 4

Včasné spísanie písomnej zmluvy zna-mená nielen jasné definovanie zmluvného vzťahu a povinností strán, ale tiež uvedomenie si toho, čo každá strana od daného vzťahu očakáva a za akých podmienok je ochotná (ne)spolupracovať, a či plnenie daných povinností je vlastne v silách a možnostiach danej zmluvnej strany. Pred uzatvorením zmluvy by mal/a v každom prípade každý/á umelec/umelkyňa posúdiť význam predmetu tejto dohody a zvážiť si všetky možné riziká a situácie, ktorým by sa chcel/a vyhnúť. Správne formulovaná zmluva môže zabrániť poškodeniu práv a zároveň môže poskytnúť účinné mechanizmy pre vymáhanie práv zo zmluvy a v prípade ich porušenia druhou zmluvnou stranou (napríklad hrozba zmluvnej pokuty) poskytuje jednoznačný základ pre podniknutie prípadných právnych krokovna uplatnenie týchto práv súdnou cestou. 5 Obzvlášť dôležité je to v prípade vzťahov s medzinárodným prvkom. Preto je dôležité uvedomiť si význam právnej záväznosti dohody strán a nutnosti jej riadneho definovania v písomnej forme.

PRÁVNA POMOC

Ak sa umelec/umelkyňa rozhodne využiť právne poradenstvo, môže sa predovšetkým obrátiť na advokáta/advokátku ako odborníkov oprávnených poskytovať nezávislé právne poradenstvo v rámci daného štátu. Táto prax však na škodu zúčastnených strán nie je veľmi obvyklá, a to hlavne z finančných dôvodov.

Čo sa týka možnosti využitia bezplatného právneho poradenstva s týmto zameraním, v súčasnej dobe podľa informácií dostupných autorke tohto článku nie je v Čechách a na Slovensku žiadna organizácia venujúca sa bezplatnému poskytovaniu právneho poradenstva v tejto oblasti. V európskom kontexte sú iniciatívy tohto druhu najmä na akademickej pôde, ako v prípade projektu Artquest University of the Arts London. Špecializované neziskové organizácie poskytujúce bezplatné právne poradenstvo sú rozšírené viac v anglo-americkom prostredí, 6 najznámejšou je Volunteer Lawyers for the Arts v USA. 7 V súčasnej dobe však v Českej republike vzniká neštátna nezisková organizácia Fair Art zameraná hlavne na poskytovanie bezplatnej právnej podpory umelcom a umeleckým inštitúciám, rozvoj právneho povedomia v tejto oblasti, vrátane kultivácie právnychvzťahov na umeleckej scéne i mimo nej. 8

1 Odmena je stanovená v sadzobníku percentom z predajnej ceny diela.

2 Na Slovensku je to LITA, v ČR GESTOR.

3 Hlavne autorský zákon, občiansky a obchodný zákonník.

4 Písomná forma je zo zákona povinná pre niektoré zmluvy, napr. v prípade výhradnej licenčnej zmluvy alebo zmluvy o prenájme nebytového priestoru.

5 Najjednoduchším príkladom je uzavretie kúpnej zmluvy upravujúcej povinnosť kupujúceho písomne potvrdiť prevzatie diela a povinnosť uhradiť kúpnu cenu v určitej lehote pod hrozbou sankcie v prípade omeškania – ak kupujúci dielo prevezme a nezaplatí, kúpna zmluva a potvrdenie o prevzatí diela sú podklad pre podanie návrhu na vydanie platobného rozkazu na zaplatenie ceny – súd rozhodne len na základe týchto dvoch dokumentov v skrátenom konaní a hneď bez bližšieho skúmania uloží povinnosť zaplatiť danú sumu.

Ďalším príkladom môže byť dobrá zmluva o výpožičke diel na výstavu upravujúca okrem protokolu o prevzatí diel napríklad konkrétne podmienky ochrany diel pred znehodnotením či zmluvnú pokutu za každý deň omeškania s vrátením diel ako finančnú kompenzáciu za porušenie zmluvy.

6 Napríklad Arts Law Centre of Australia /http:// www.artslaw.com.au/ alebo Artists’ Legal Advice Services v Kanade /http://www.alasontario.com/.

7 http://www.vlany.org/

8 www.fairart.cz

Logo Art Fair; pohľad do stánku Galérie Crown Point, San Francisco.

Pohľad do stánku gdm, Paríž. Courtesy Art Basel 2012.

Alena Kunicová pôsobí ako advokátka v Českej a Slovenskej republike.

More stories by

Alena Kunicová