ANA REWAKOWICZ by

by 30. 1. 2014

V At Home Gallery, sídliacej v šamorínskej synagóge, predstavila na jeseň kurátorka Lýdia Pribišová výstavou Participative structures (na Slovensku vôbec prvýkrát) dielo poľsko-kanadskej umelkyne Any Rewakowicz. Výstavný priestor tohto typu umožňuje, ba dokonca nabáda realizovať alebo vystavovať aj priestorovo náročnejšie diela, alebo také, ktoré s kultúrne a historicky zaťaženým priestorom komunikujú a reagujú naň. Rewakowicz sa vo svojej práci dlhodobo a systematicky venuje otázkam ekológie, vplyvu technológií na životné prostredie človeka a ich potenciálu stať sa nástrojom pozitívnej spoločenskej zmeny, teda prienikom výtvarného umenia, vedy, architektúry, módy a životného štýlu.
Autorka využíva dispozične špecifickýa veľkorysý priestor synagógy, aby prezentovala interaktívnu inštaláciu The Cloud (Oblak), ktorú tvorí vznášajúci sa nafukovací objekt, do ktorého ústia hadičky napojené na niekoľko nádrží s vodou umiestnených na podlahe. Pomocou malých ručných púmp boli diváci schopní napĺňať vznášajúci sa objekt vodou, až kým pod tiažou tekutiny nezačal klesať a nezačalo z neho „pršať“. Po „daždi“ sa odľahčený mrak vzniesol do svojej pôvodnej polohy. Technicky dômyselná inštalácia pritom nepôsobila komplikovane, s divákom komunikovala veľmi prirodzene a bezprostredne; pôsobivo, zážitkovo, nie však prvoplánovo. Dielo Any Rewakowicz ponúka viacero možných interpretačných rovín dotýkajúcich sa reflexie globálneho vplyvu ľudstva (ako v istom zmysle participatívnej štruktúry) svojou aktivitou na prírodu. Sem možno zahrnúť i snahy o ovládnutie a kontrolu počasia a iných prírodných javov, alebo dokonca, ako naznačuje v sprievodnom texte kurátorka, dielo možno metaforicky chápať aj ako „symbol vznešených ašpirácií a snov, ktoré je možné takto symbolicky, vlastným úsilím naplniť“.
Dôležitým aspektom recepcie diela sa ukázal byť výber vhodného priestoru, v ktorom sa výstava uskutočnila. V čo i len trochu menšej alebo členitejšej architektúre by sa totiž mohlo stať, že dielo by pôsobilo ako väzeň galérie. Všetka radosť a úžas spojený s bezprostredným nahliadnutím zmyslu Rewakovicz participatívnej interaktívnej štruktúry by stratili tú intenzitu, ktorú mohol návštevník zakúsiť v šamorínskej At Home Gallery.

ANA REWAKOWICZ, Oblak, 2011, foto: Juraj Bartoš

Ľuboš Lehocký

More stories by

Ľuboš Lehocký