Filip Turek: Přídělový systém PROJECT SPACE – CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX by

by 30. 1. 2014

VÝSTAVA FILIPA TURKA je v pořadí tře­tím výstavním projektem prostoru Project Space v Centru současného umění DOX. Tato „galerie v galerii“ (kurátorsky vedená Markétou Starou) se od začátku profiluje jako místo pro znovuobjevování či opětov­né představení autorů, kteří se z různých důvodů vytratili z výstavní scény. Filip Tu­rek (1968) byl výraznou osobností na čes­ké výtvarné scéně v 90. letech. Jako jeden z prvních pracoval s formátem přejatého obrazu (nejčastěji fotografie), postmoderní­mi variacemi na ready-made objekty nebo performancemi, za jejichž zdánlivou bana­litou se většinou skrývala trefná kritika spo­lečnosti a institucionálního provozu. Jeho posledním větším projektem byla samostat­ná výstava Kryptonormal (2008) v galerii Tranzitdisplay, kurátorovaná Tomášem Po­szpiszylem. Méně je však známo, že mezi lety 2008 až 2013 realizoval ještě dvě men­ší výstavy, například v galerii Etc…

Výstavní koncepce v Project Space vznikala do jisté míry živelně, kombinací starších a pro výstavu nově vytvořených děl. Minimalistické či k minimalismu od­kazující objekty jako strom z odpadních trubek, který symbolizuje přídělovou dis­tribuci, či molitanový „piškot“ s názvem Do zásoby se zdají být nesourodé se star­šími díly, mnohdy surrealistickými instala­cemi a fotografiemi s erotickým námětem. Jejich vzájemný vztah však vytváří sama osobnost Filipa Turka jako postmoderní­ho umělce, remixujícího média i žánry. Synonymem „Přídělového systému“ je v tomto podání pojem „vyprázdnění“. Au­tor zde využil množství předmětů zakou­pených v hobbystickém nákupním centru i předměty náhodně nalezené, většinou se zajímavým doprovodným příběhem. Filip Turek na výstavě zpracovává téma­ta zdánlivě jednoduše. Množství z děl ale vzniklo buď náhodným způsobem, anebo na základě dlouhého hledání, jehož hnací silou byl požadavek realizace výstavy. Při realizaci objektu s názvem Díry v abs­trakci dokonce obětoval dveře z vlastního bytu, aby na přání kurátorky zhmotnil star­ší stejnojmennou fotografii proděravělých dveří na toaletách restauračního podniku. Název Přídělový systém je jednak obrazem autorova osobního vnímání tvůrčího po­hybu a jeho omezení, ale rozhodně může být i metaforou společenských procesů. Reflexetakzvaně pokleslých žánrů z jeho tvorby nemizí, stává se vizuálně umír­něnější v porovnání s výše zmiňovanou výstavou v Tranzitdisplay. Série Josef Su­dek Revisited (1997) pracující s pornogra­fickými fotomontážemi je dílem staršího data a s ostatními funguje především kvůli osobnosti autora samotného, od nějž vzhle­dem k předchozí tvorbě takové gesto před­pokládáme a je součástí jeho „revivalu“.Sexuální odkazy nalezneme ještě u instala­ce Cvičení s obručemi a v reprodukcích fo­tografií z béčkového porna ze 70. let. Obě díla vznikla na základě náhodného nálezu. Filip Turek sice provokuje svojí prací s ex­plicitní sexualitou, ale při vyjasnění kon­textu vzniku zjišťujeme, že pro čtení jeho díla není zas tak důležitá. Umělec jako by spíše s úsměvem pozoroval reakce diváka, který se zaměří na formu, a méně už na to, co za díly stojí – tedy příběh.

Koncepci Project Space stejně jako pre­zentovaným autorům (Turkově prezentaci předcházely výstavy Ivety Pilařové a Radi­ma Labudy) nelze příliš mnoho vytknout již kvůli tomu, že jejich principy spočí­valy na přesvědčivých idejích reintegrace „vyčleněných“. Jestliže nechceme, aby se umělecká scéna uzavírala pro veřejnost nebo setrvávala v rámci svých různě po­lohovaných vnitřních sekcí, charakterizo­vatelných pojmem „vystavující“ = „úspěš­ný, respektive hodnotný“, je třeba vnímat a zvažovat takovéto počiny. Budoucnost konceptu Project Space je bohužel po od­chodu jeho autorky do zahraničí nejistý, a tak nelze než vyjádřit přání, že bude in­spirovat k podobným aktivitám.

Filip Turek, Přídělový systém, pohled do instalace, foto: Jan Slavík;

FILIP TUREK, Přídělový systém, 2013, Díry v abstrakci, Abstraktní Schody, foto: archiv Centrum současného umění DOX

Magdalena Rajlichová je lektorka a kritič­ka umění.

More stories by

Magdalena Rajlichová