MAYA SCHWEIZER by

by 24. 6. 2014

V prvej vystavenej projekcii (A memorial, a synagogue, a bridge and a church; 2012) objektív kamery priam hypnotizujúco a v detailoch „hladí“ okolie Rybného námestia v Bratislave, pamätník holokaustu, 1 Most SNP, oplagátované stĺpy, plynúcu hladinu Dunaja, chodníky, obrubníky, prechody pre chodcov, opäť chodníky, opäť obrubníky, plagáty, pomník… Obrazy, ktoré každý obyvateľ mesta dôverne pozná. Iba pohľad Maye Schweizer je akýsi sústredenejší, pozornejší, hlbší, paradoxne vnímavejší. Francúzskej vizuálnej umelkyne – židovky žijúcej v Berlíne – sa problematika holokaustu prirodzene dotýka. Pamätník je v Bratislave nielen symbolom deportácií Židov do koncentračných táborov a núteného opustenia domovov, ale aj nešťastnej (a vôbec nie nevyhnutnej) likvidácie celej židovskej štvrte v rámci výstavby bratislavského Nového mosta. Miesto, kde v minulosti stála neologická synagóga, bolo po nej opustené a zdevastované a stalo sa okrajovou časťou Starého Mesta, s ktorou sa 30 až 40 rokov nič nedialo. Pamätník mu mal prinavrátiť akýsi ľudský rozmer, pripomenúť jeho silne symbolický náboj. Maya Schweizer citlivým vrstvením záberov, pôsobiacich vo výsledku poeticky krehko a predsa naratívne hutne, nenápadne kladie otázky odkazujúce k množstvu jeho obsahov. Fragmentárne zachytené architektonické a urbanistické obrysy a objemy, ktoré v obraze kombinuje s nezaujatým pohybom obyvateľov po sledovanom mieste, nenútenou formou nastoľujú otázky kolektívnej pamäti a politicko-sociálnej zodpovednosti každého jednotlivca vo vzťahu k verejnému priestoru. Hĺbavou a krásne spracovanou site-specific projekciou posúva Schweizer konkrétnu a k miestu sa viažucu problematiku do určitej zuniverzálnenej polohy. Ostatné dve vystavené projekcie sa taktiež dotýkajú problematiky pamäti – individuálnej i historickej. Či už v podobe verbalizovaných pocitov autorkinej babičky zo starobinca (Manou – La Seyne sur Mer – dec 2011, 2012) či sprevádzania imaginárnej skupiny turistov mladou archeologičkou po ťažko prístupných židovských katakombách v Ríme (I, an archeologist; 2013). Každé z troch vystavených diel má odlišnú a osobitú atmosféru, spôsob vyjadrenia a narácie, všetky však majú spoločnú tému pamäti či pamätných miest. Po dlhej dobe veľmi zaujímavá výstava zahraničnej autorky v Bratislave – s citlivo zostaveným a inšpiratívne sa dopĺňajúcim výberom diel.

1 Osadený v rokoch 1995/1996, autormi pomníku sú Milan Lukáč a architekti Peter a Lucia Žalmanovci

MAYA SCHWEIZER, Pamätník, synagóga, most a kostol, 2012, zaber z filmu.

Lucia Gavulová

More stories by

Lucia Gavulová