Dve Krajiny Slovenská národná galéria / Bratislava by

by 22. 9. 2014

„Výstava sa nachádza na dvoch poschodiach Esterházyho paláca a obsahuje vyše 400 diel zo zbierok 35 galérií, múzeí, inštitúcií a od súkromných majiteľov. Je rozdelená do jedenástich sekcií, ktoré predstavujú premeny žánru slovenskej krajiny v umení 19. storočia, komentované vstupmi – intervenciami – súčasného umenia.“ 1

Komunikácia medzi súčasným umením a dielami 19. storočia je pritom iniciovaná, či skôr vytvorená kurátormi (Lucia Almášiová, Katarína Beňová, Petra Hanáková, Aurel Hrabušický, Lucia G. Stachová; koncepcia výstavy: Martin Čičo, Katarína Bajcurová). Nezdá sa totiž, že by súčasní autori chceli viesť bezprostredný dialóg s dielami či koncepciami predminulého storočia. Vo svojej tvorbe skrátka len prirodzene umelecky reagujú na svet, ktorý sa od 19. storočia, samozrejme, zásadne zmenil, pričom sa zmenilo aj umenie. Výstava prezentuje podoby reflektovania krajiny v 19. storočí a dnes vo všetkých jej možných významoch, pričom pri pohľade na súčasné diela je zrejmé to, čo sa odrazilo aj v bežnom používaní jazyka (hoci len v poslednom polstoročí) a inštitucionálne bolo potvrdené zmenenou slovníkovou definíciou so zdôraznením postavenia človeka ako toho, kto charakter krajiny ovplyvňuje, resp. jeho konanie je v úzkom vzťahu s jej podobou (v ktoromkoľvek z už spomenutých významov). 2 To sa prejavuje aj na charaktere súčasného umenia, pre ktoré krajina (ako prírodná scenéria či mestská veduta) už nie je námetom a témou samou osebe, ale stáva sa „pozadím“ či priestorom na výraz subjektívnych, spoločenských, politických a iných reflexií umelca. Vzhľadom na to mohol byť kurátorský komentár diel 19. storočia prácami súčasných autorov vnímaný divákmi, povedzme, rozpačito. Výstava zároveň nevdojak podnecuje k úvahe o postavení tradičných žánrov (v prvom pláne krajinomaľby) v súčasnom umení, keďže sa zdá, že typických „krajinárov“ v podstate už niet, ba ak by aj boli, museli by sme ich prácu vnímať ako regres.

1 dvekrajiny.sng.sk/informacie (online 17. 8. 2014)

2 Krátky slovník slovenského jazyka 4, 2003, dostupné na internete: slovniky.korpus.sk (online 17. 8. 2014)

3 Porovnaj definície v Slovníku slovenského jazyka z r. 1958-69 a v Slovníku súčasného slov. jazyka.

Emöke Vargová Žitný ostrov , 2000 Slovenská národná galéria Bratislava súkromný majetok.

Ľuboš Lehocký

More stories by

Ľuboš Lehocký