Monitoring moderny SAV / Bratislava by

by 22. 9. 2014

Od polovice mája do konca augusta prebehla vo výstavných priestoroch Ústavu stavebníctva a architektúry (ÚSTARCH) SAV na Dúbravskej ceste v Bratislave výstava Monitoring moderny. Vznikla pod autorským vedením Petra Szalaya, Márie Topolčanskej, Henriety Moravčíkovej, Ivana Pilného a Laury Pastorekovej, pracovníkov Oddelenia architektúry ÚSTARCH SAV. Už od 90. rokov 20. storočia toto oddelenie systematicky skúma, hodnotí a kategorizuje modernú architektúru na Slovensku. Ich ostatným výskumným projektom, ktorý vznikal v spolupráci s Pamiatkovým úradom SR, bolo monitorovanie stavu modernej architektúry Slovenska na reprezentatívnej vzorke päťdesiatich najvýznamnejších budov postavených v tomto období.

Výstava, ktorá predstavila výsledky tohto výskumného projektu, sa snažila neponúknuť len revíziu či hodnotenie fyzického stavu jednotlivých vybraných diel, ale tak ako samotná štúdia, pokúšala sa aj o kritickú reflexiu súčasného stavu architektonického dedičstva modernizmu na Slovensku. Predstavila dva typy ťažiskových výstupov monitorovacieho procesu: prehľadne spracované štatistiky súhrnných výsledkov monitorovania a podrobné analýzy šiestich vybraných skúmaných objektov, ktoré reprezentujú charakteristické situácie aktuálneho fyzického stavu i spoločenskej reality moderného architektonického dedičstva na Slovensku. Výstava súčasne prezentovala aj dve diela – Neologickú synagógu v Žiline a Slovenskú národnú galériu v Bratislave – aktuálne prechádzajúce procesom obnovy. Tie načrtli obraz súčasnej veľmi kvalitnej praxe v oblasti obnovy moderného architektonického dedičstva realizovaného na Slovensku.

Výstava nepriniesla len suchopárne výsledky architektonicko-historického výskumu, ukázala i práve prebiehajúce projekty obnovy. Tie boli doplnené o originálne pracovné modely, skice a vzorky materiálov, s ktorými pri navrhovaní pracovali ich tvorcovia. Po prvý raz sa tu venova- la pozornosť i údržbe diel modernej architektúry ako štandardného a permanentného nástroja obnovy. Výstava tak priniesla prvé celostne poňaté hodnotenie súčasného stavu architektonického dedičstva modernizmu na Slovensku.

Pohľad do priestorov výstavy Monitoring moderny pracovný model premostenia SNG od ateliéru BKPŠ foto: Laura Pastoreková

Štefan Bekeš

More stories by

Štefan Bekeš