Potreba praxe tranzit.sk / Bratislava by

by 22. 9. 2014

Angažované umenie je v súčasnosti jedným z výrazných trendov vizuálneho umenia ako istý druh kritického jazyka, cez ktorý môžu byť formou umenia tlmočené hodnoty, etika či sociálna zodpovednosť. Sformulovalo nové vzťahy medzi umelcom, prostredím a publikom. Spolu s tým sa však vynárajú aj polemiky, či v danom prípade ide ešte o umenie. Takto angažovaná prax umelcov totiž stiera rozdiely medzi umením a prácou pamiatkových úradov, sociálnych pracovníkov a mnohých ďalších profesií s umením nesúvisiacich.

Samoorganizácia občanov/umelcov je spojená s víziou aktívnej občianskej spoločnosti a nádejou v zmenu v spoločnosti, ktorá akoby stratila záujem o hodnoty spoločenské, kultúrne, etické. Umelecké projekty sa tak nestávajú len záležitosťou jednej prezentácie, sú to zväčša rozsiahle plány dlhodobého charakteru a ich samotná výstavná prezentácia je ťažko obsiahnuteľná priestormi galérií.

Výstava Potreba praxe v kurátorskej koncepcii Judit Angel preto predstavila len fragmenty z politicky či spoločensky angažovaných aktivít umelcov a umelkýň (resp. umeleckých skupín).

V tranzit.sk boli predstavené príklady toho, akými spôsobmi sa dá upozorniť na nedostatky, problémy, nečinnosť úradov na lokálnej, ale i globálnej úrovni s účasťou domácich aj zahraničných autorov. Z mnohých vystavených vyberám len niektoré.

Aktivita Andrey Kalinovej a Martina Zaičeka je príkladom dlhodobého zámeru záchrany jedinečnej funkcionalistickej architektúry Sanatória Machnáč v Trenčianskych Tepliciach. V situácii, keď vlastník nemá záujem o zachovanie pamiatky, sa Opustená (re)kreácia formou intervencií a občianskeho aktivizmu snaží pozitívne vplývať najmä na verejnosť. Na zhoršujúci sa stav v maďarskej kultúre svojimi aktivitami, kritickými intervenciami za spoluúčasti občanov a demonštráciami reaguje budapeštianske zoskupenie Szabad Műveszék/Free Artists.

Potreba praxe nepatrila k výstavám vizuálne a esteticky príťažlivým, navyše takýto typ projektov si vyžaduje aj nesmiernu trpezlivosť diváka, no je to presne ten typ dobre pripravenej „alternatívnej“ výstavy, na ktoré sme v tranzit.sk zvyknutí.

Chto Delat? Perestroika Songspiel. Víťazstvo nad prevratom, 2008 video, tranzit.sk, Bratislava foto: Adam Šakový.

Alexandra Niczová

More stories by

Alexandra Niczová