BLAF 2014 Masívna návštevnosť galérií len počas trvania BLAFu

21. 12. 2014

Už piaty rok sa konal v mnohých stálych i novo participujúcich galériách od 2. až 5. októbra 2014 čoraz populárnejší festival vizuálneho umenia a kultúry známy pod skratkou BLAF – Bratislava Art Festival 2014. Tento ročník sa niesol v znamení témy (Je) umenie pre masy?

Na túto otázku som čiastočne zodpovedal už v samotnom nadpise, avšak ak to môžem v jednoduchosti zhrnúť do stručnej odpovede: Áno, umenie môže byť aj pre masy, ale na druhej strane, aký to má význam, keď toto nárazové vzplanutie je krátkodobé, nanajvýš kulminujúce iba počas doby trvania spomínaného festivalu? Dovolím si to tvrdiť z vlastnej skúsenosti, keďže ako galerista jednej z participujúcich galérií som počas toho to festivalu zaznamenal mnohonásobne preexponovaný záujem verejnosti o aktuálnu výstavu. Niežeby ľudia do galérie bežne počas celého roka nechodili, určite však nie v takom hojnom počte. Lenže potom sa mi to celé zdá iba ako taká púťová atrakcia, ktorá zavíta do mesta iba raz za čas (rok). V duchu sa preto pýtam: „Ako inak možno vštepiť ľuďom permanentný záujem o súčasné umenie?“ Je to dlhodobý proces. Určite si cením snahu organizátorov pritiahnuť čo najväčšie publikum k umeniu, avšak neviem, či je toto tá najsprávnejšia cesta ako ľudí nadchnúť pre súčasné umenie, aby sa začali častejšie zaoberať konceptom jednotlivých expozícií, na ktoré počas roka nemajú čas. Som presvedčený, že tento vzťah k umeniu treba budovať dlhodobo.

Medzi najzaujímavejšie sprievodné akcie v tomto ročníku určite patrilo Medzinárodné sympózium z krajín V4 v spolupráci s Medzinárodným vyšehradským fondom (International Visegrad Fund) pod názvom (JE) UMENIE PRE MASY? / (IS) ART FOR THE MASSES?, ktoré sa konalo v Berlinke SNG pod vedením autora projektu Omara Mirzu. Hlavným cieľom sympózia bola neformálna diskusia o početných a rôznorodých možnostiach aktivít približujúcich súčasné umenie širokému publiku, ako aj cenná výmena poznatkov z praxe v oblasti neinštitucionalizovaných kultúrnych iniciatív. Na spomínanom sympóziu sa prezentovali úspešné príklady občianskych združení a iniciatív pôsobiacich vo verejnom priestore, ktoré prioritne nepracujú s publikom vyhľadávajúcim umenie, no aj tak dokážu osloviť a zaujať širokú verejnosť a priblížiť súčasné umenie individuálnym spôsobom (napr. Nástupište 1-12 z Topoľčian, Periférne centrá z Dúbravice, Artwall z Prahy, Galeria Zewnętrzna / Outdoor Gallery z Gdanska a PLACCC Festival z Budapešti).

Ďalšou netradičnou sprievodnou akciou bol FESTIVAL ART UNANCHORED, ktorý predstavil súčasné umenie bez ohľadu na hranice či pôvod participujúcich ľudí, čoho vyjadrením bola aj jeho realizácia na lodi plaviacej sa po Dunaji s tromi destináciami – Tulln, Viedeň a Bratislava. Až 75 participujúcich umelcov sa predstavilo formou výstav, filmov, prednášok, performance a koncertov na lodi. Do tretice spomeniem ešte jednu zaujímavú a netradičnú akciu: Sviatočné hody v reštaurácii Prašná Bašta – Pocta Antoniovi Miraldovi, teda sprievodnú akciu výstavy Alexa Mlynárčika v GMB. V tomto prípade išlo o jedinečnú možnosť zakúpiť si originály „akademického maliara“ Alexa Mlynárčika za jednotnú cenu 5 eur – autorizované a číslované. Takýto „originál“ v podobe napríklad fialových bryndzových halušiek ste mohli skonzumovať na mieste, alebo si ho bezpečne uskladniť doma vo svojej umeleckej zbierke.

 

Diskusia Omara Mirzu (Je) Umenie pre masy?, 2014 Berlinka, SNG, Bratislava foto: Anton Kajan.

 

Anton Jaroš je galerista.

Find more stories

Home