MODERNÁ BRATISLAVA 1918 – 1939 PETER SZALAY A KOLEKTÍV by

by 25. 7. 2015

Vydavateľstvo Marenčin PT vydalo v edícii kníh o Bratislave už viac ako 100 titulov. Najnovšia kniha s názvom Moderná Bratislava 1918 – 1939 sa tentoraz zameriava na celkom výnimočné obdobie vo vývoji tohto mesta. Je ním éra nebývalého technického rozvoja, budovania, inovácií a hľadania novej estetiky, počas ktorej prešiel starý Prešporok prerodom na modernú národnú metropolu. Aj napriek edične limitovanému rozsahu kniha prináša všestranný pohľad na mesto prežívajúce prelomovú epochu z pohľadu historikov a teoretikov architektúry, ale aj architektov z praxe. Je to pohľad nesmierne pestrý, vykresľujúci nielen zmeny v architektúre a urbanizme Bratislavy, ale aj s tým súvisiace premeny životného štýlu a kultúry bývania, dobové predstavy o svete, medzivojnový dizajn, či dokonca prvorepublikovú módu. Autori pritom zasadili toto krátke, no dynamické obdobie vo vývoji architektúry aj do historického kontextu, jednotlivé stavby poprepájali s konkrétnymi udalosťami a osobnosťami, ale aj lokálnymi príbehmi. Nechýbajú ani zmienky o architektoch, ktorí stavby tvorili. Prostredníctvom presahov do rôznorodých sfér fungovania mesta sa tak podarilo vyskladať komplexný obraz rodiacej sa metropoly v medzivojnovom období.

Okrem bohatého textu je kniha postavená na vysokej výpovednej hodnote historických fotografií, vďaka ktorým môže čitateľ postrehnúť detaily, ktoré už dávno zanikli alebo ostali nepovšimnuté. Dokresľujú tak predstavu nielen o vonkajšom obraze mesta, ale umožňujú nahliadnuť aj do príbytkov, ponúkajú pohľady do známych interiérov. Okrem historických fotografií je ku každej kapitole priložená aj mapa s vyznačením objektov, čím sa kniha stáva istým druhom sprievodcu, sprevádzajúcim čitateľa po jednotlivých štvrtiach, uliciach a architektonických dielach, s neustálym vedomím urbanistických a historických súvislostí.

Kniha však nie je len nekritickou chválou moderny. Pri popisovaní tohto rozporuplného obdobia autori priznávajú aj niektoré omyly či kontroverzné rozhodnutia, ktorých sa nová doba poznačená entuziazmom a dynamikou stavebného vývoja nemohla úplne vyvarovať. Snahou je pritom osvetliť príčiny a motivácie neraz radikálnych zásahov moderny do historického urbanizmu mesta, ktoré sa nie vždy stretli s pochopením a boli predmetom vášnivých diskusií. Najlepšie ich ilustruje kauza výstavby Domu obuvi Baťa pri Michalskej veži či stavba prvého mrakodrapu – Manderláku – v historickom centre.

Kniha o modernej Bratislave je nie len faktograficky bohatou publikáciou, ale aj príjemným čítaním, ktoré prekvapí novými faktami odborníkov, rovnako ako poteší a obohatí aj laikov so záujmom o dejiny Bratislavy a architektúry. Možno s uznaním konštatovať, že kolektívu autorov sa podarilo zostaviť kvalitnú odbornú publikáciu s pridanou hodnotou – schopnosťou osloviť príbehom. Výsledkom je rozsahovo primeraná knižka podaná prístupnou formou, ktorá znamená ďalší potrebný krok v popularizácii hodnôt modernej architektúry.

 

Veronika Kapišinská

More stories by

Veronika Kapišinská