Festival BLAF 2015 by

by 14. 10. 2015

Od 8. do 11. októbra 2015 sa konal šiesty ročník festivalu BLAF (Bratislava Art Festival), ktorý sa zameriava na propagáciu súčasného vizuálneho umenia prostredníctvom bližšieho prepojenia miestnej galerijnej scény so širokou verejnosťou. Do BLAFu sa tento rok zapojilo 28 galérií a iniciatív. Participujúce galérie buď ponúkali rôzne sprievodné aktivity (diskusie, komentované prehliadky, kurátorské výklady a pod.) k svojim už prebiehajúcim výstavám, alebo v rámci festivalového programu otvárali nové výstavy. V niektorých z nich sa taktiež realizovali vzdelávacie programy pracujúce s konkrétnou expozíciou (cyklus Vstúpte si do umenia!). Iniciatívy a alternatívne výstavné priestory si pre BLAF pripravili špeciálne koncipované projekty (napr. projekt Soyart Window Renting, ktorý prezentoval diela študentov umenia vo výklade bistra, kde bolo možné aj „naživo“ pozorovať proces ich tvorby).

Súčasťou programovej štruktúry boli tiež rozmanité sprievodné podujatia, cielené na širšiu verejnosť (napr. koncerty, Dni literatúry 2015, Bike society), z ktorých najväčšou bola Biela noc. Simultánny priebeh dvoch festivalov vizuálneho umenia zrejme nebol pre BLAF veľmi priaznivý, keďže ho „atraktívnejšia“ Biela noc počtom návštevníkov niekoľkonásobne prekonala.

Od predchádzajúceho ročníka je BLAF aj tematicky orientovaný. Tento rok bol festival upriamený na symbolický kapitál – termín slúžiaci na označenie súboru špecifických hodnôt súvisiacich s tzv. „reputation based economy“ alebo manažérskou zručnosťou umelca. Téma bola jednak predmetom diskusie Mám to v CV… O vplyve symbolického kapitálu na kariéru súčasného umelca moderovanej Omarom Mirzom za účasti početných známych hostí zo slovenskej i českej umeleckej scény; rovnako ju reflektovali aj BLAF noviny, ktoré formou ankety priniesli postoje riaditeľov galérií a projektov. Škoda, že festival neskúmal svoju tému hlbšie a že sa od nej vôbec neodvíjala dramaturgická koncepcia. Mohlo sa tým predísť značne divergentne profilovanej programovej ponuke, ktorou BLAF každoročne disponuje a ktorá mu veľmi neprospieva.

 

Obálka novín festivalu BLAF, 2015.

Komentovaná prehliadka k výstave Jána Hrčku Parketový lev a barový romantik s kurátorom Flatgallery Andrejom Jarošom;

Diskusia Mám to v CV, obe foto: Gabriel Kuchta.

Mária Janušová študuje dejiny umenia na FiF UK v Bratislave.

More stories by

Mária Janušová