Blažej Baláž Stredoslovenská galéria Bethlenov dom / Banská Bystrica by

by 20. 12. 2015

Blažej Baláž je autorom, pre ktorého tvorbu je príznačná mnohovrstevnosť, zneisťovanie, kódovanie, analyzovanie, rozklad a opätovné spájanie významov. Ďalším dôležitým aspektom jeho tvorby, či už ide o konceptuálnu prácu s jazykom v maliarskom médiu, grafické cykly, komplexné multiinštalácie, alebo akčné výstupy, je silný spoločensko-kritický postoj. Ako už samotný názov Keď sa aktivizmus stáva umením naznačuje, výstava v Stredoslovenskej galérii, pripravená v kurátorskej koncepcii Romana Gajdoša, predstavuje práve túto líniu autorovej tvorby. Výstava je prierezom Balážových hlavných aktivistických prác. Predstavuje genézu autorovho prístupu k sociálne angažovanej forme umenia, kde sa stierajú hranice medzi umením a životom.

Z hľadiska vývoja Balážovej tvorby sú kľúčovými akcie z 90. rokov, predovšetkým performance Artwart (1997), ktorá po prvýkrát predstavila slovo wart. Táto slovná hračka pozostávajúca z prieniku slov art a war odkazuje k podstate umeleckej činnosti autora – neustálemu boju voči mocenským štruktúram prostredníctvom rôznorodých umeleckých foriem – v priebehu autorovej tvorby vyústila do podoby autonómnej série konceptuálnych listov pod názvom Wart (po 2000). Cyklus je dôležitý i z hľadiska historického dokumentu porevolučných zmien na Slovensku – reflektuje protesty a nesúhlas umeleckej obce s nefunkčnosťou umeleckých inštitúcií v krajine, ako i občiansky komentár spoločenských pomerov.

Komplexným, neustále sa vyvíjajúcim dielom je permanentná akcia Moja cesta (od 1993) iniciovaná miestnym sporom o vybudovanie supermarketu. Ide o súbor eventov, performancií, fotografií, listov a petícií s ekologickým apelom, ktorých jadrom je autorova snaha premeniť časť sídliska na zelenú oddychovú zónu. Moja cesta je vyvrcholením Balážovho aktivizmu realizovaného na priesečníku sociálneho a ekologického uvedomovania si svojho bezprostredného okolia, jeho prisvojovania si a pretvárania v zmysle Beuysovho princípu „sociálnej plastiky“.

Keď sa aktivizmus stáva umením je zaujímavou sondou do tvorby jedného z autorov, ktorí sa v rámci slovenského umenia programovo venujú sociálne angažovanému umeniu s odkazom na dlhú tradíciu umenia akcie na Slovensku.

Pohľad do inštalácie výstavy Blažej Baláž: Keď sa aktivizmus stáva umením , Stredoslovenská galéria, Banská Bystrica, 2015, foto: Zuzana Medzihorská, archív Stredoslovenskej galérie.

 

Katarína Slaninová

More stories by

Katarína Slaninová