Fragmenty mojich svetov Soda gallery / Bratislava by

by 20. 12. 2015

Názov výstavy je, ako upozorňuje v sprievodnom texte kurátorka Lucia Gregorová Stach, tiež názvom „série vizuálnych básní Milana Adamčiaka z roku 1969. Vystihuje dve podstatné črty neoavantgardného umenia 60. a 70. rokov na Slovensku – otvorenosť voči podnetom a zdrojom širokého spektra vizuálnej (a populárnej) kultúry so všetkou dobovo príznačnou ambivalenciou, a zároveň subjektívne a poetické, romantické aj vášnivé hľadanie nových, iných svetov, iných vrstiev reality, často v druhom pláne plných emócií, vnútorných rozporov a konfliktov.“ Škoda, že nie všetky fragmenty tvorby a „fragmenty svetov“ vystavujúcich (Milan Adamčiak, Peter Bartoš, Stano Filko, Július Koller, Rudolf Sikora, Jana Želibská) boli predstavené v kontexte, ktorý by ich pomohol pochopiť aj divákovi, ktorý dôverne nepozná ich tvorbu alebo priamo vystavené diela. Nie všetky diela totiž fungujú tak bezprostredne, ako napríklad Bartošova Činnosť snehu vo vzduchu a na zemi (1969). V mnohých prácach je dôležité práve to, čo z vystaveného nemôžeme odčítať. Kým pri akciách Jany Želibskej dokumento- vaných fotografiami ( Snúbenie jari, Morský pozdrav ) „nepoučenému“ divákovi stručný popis akcií veľmi pomohol, inde mohol ostať ochudobnený. Napríklad v prezentovaných vizuálnych básňach Milana Adamčiaka zo série Liniengedichte II. by celkom stačilo upozorniť na to, že „Linien“ (línie) značia „das Leben eines Menschen“ (život človeka), čím by sa odkrylo práve ono poetické, romantické, plné emócií a vnútorných konfliktov. Podobné, aspoň stručné informácie by potešili aj pri iných dielach, a to najmä návštevníkov, ktorí nie sú umelecky fundovaní, nebodaj vyslovene zaujatí slovenským neoavantgardným, konceptuálnym, akčným (atď.) umením. Obrysy a obrazy Filkových, Adamčiakových a ďalších svetov (ktoré rozhodne stoja za pozornosť) by tak boli oveľa jasnejšie a potešili by nielen zberateľov (z ktorých zbierok bola výstava pripravená) alebo iných „zainteresovaných“, ale aj širšie (o kultúru sa zaujímajúce) publikum. Ak sa s ním, pravda, vôbec počítalo.

Pohľad do inštalácie výstavy Fragmenty mojich svetov , Soda gallery, 2015, foto: Adam Šakový.

 

Ľuboš Lehocký

More stories by

Ľuboš Lehocký