Martin Kollár Slovenská národná galéria / Bratislava by

by 20. 12. 2015

Výstava Field Trip je súčasťou dramaturgického cyklu SNG, ktorý predstavuje špeciálne projekty výrazných osobností mladšej generácie. Za taký považuje SNG aj fotografický cyklus Martina Kollára (1971), na ktorom autor pracoval vyše roka počas svojho pobytu v Izraeli. Jeho Field Trip je súčasťou väčšieho projektu nazvaného This Place , iniciovaného francúzskym fotografom Frédericom Brennerom. V rámci neho bolo vybraných dvanásť uznávaných fotografov z rôznych krajín (Stephen Shore, Josef Koudelka, Jungjin Lee, Gilles Peress a i.), vrátane Kollára, ktorí mali stráviť aspoň pol roka v Izraeli a pripraviť sériu fotografií, ktorá by toto miesto reflektovala.

Slovenský autor vystavuje fotografie zo svojej série bez názvov alebo akýchkoľvek iných informácií na popisných štítkoch. Sme teda nútení, aj keď zoširoka ich kontext poznáme, nespoliehať sa na lapidárne verbálne objasnenie zachytenej situácie. O čo menej musíme na výstave čítať, o to viac a lepšie by sme sa mali pozerať, i keď je v našom pohľade na Kollárove fotografie istý paradox, pretože tie v konečnom dôsledku nezachytávajú len viditeľné, ale najmä niečo, čo skôr len „cítiť“. Obrazy, na ktoré sa dívame, nehovoria o istej skutočnosti, lebo sa na ňu podobajú (princíp metafory), ale skôr na ňu nenápadne odkazujú, sú jej dôsledkom, indexom (princíp metonymie). Kollárovi sa v cykle Field Trip podarilo prostredníctvom jednoducho pôsobiacich, pritom fotograficky precíznych obrazov vizualizovať napätie, ktoré cítiť už teraz, avšak odkazuje nie len k prítomnosti, ale aj k očakávaniam a prípravám na budúcnosť.

Na fotografiách Martina Kollára, ktorý býva často označovaný za dokumentaristu (možno nastal čas toto označenie prehodnotiť), nie je až také dôležité, že sa niekedy niekde niečo nejako dialo (často sú časopriestorové a iné súvislosti z jeho fotografií neodčítateľné). Podstatnou sa stáva možnosť interpretovať obraz ako znak, ktorý neodkazuje priamočiaro na realitu pred objektívom alebo jej najbližší kontext, ale siaha ďalej – k tomu, čo iba „visí vo vzduchu“.

Martin Kollár zo série Field Trip , Izrael, 2009–2011 foto: archív autora.

 

Ľuboš Lehocký

More stories by

Ľuboš Lehocký