Banky a jejich nadace versus současné umění by ,

by , 26. 3. 2016

Odpovědi na několik následujících otázek týkajících se podpory současného umění, které jsme položili zástupcům bankovních domů a bankovních nadací v Čechách a na Slovensku, poskytují příkladný obraz zcela rozdílného přístupu k tomuto segmentu živé kultury v dnešní době v obou zemích. Jakkoliv by mohla mít tradice filantropie křížené s chytrou investicí, započatá u leckterých subjektů jejich právními předchůdci již v 19. století, své oprávněné místo, většina z bank v ČR v tomto směru žádný výrazný zájem o výtvarné umění v současnosti neprojevuje. Jediná banka, která zde aktuálně vystupuje s nějakým konkrétním programem, je J&T BANKA 1 , a prostřednictvím podpory Národní galerie v Praze i Komerční banka. Čas od času se objeví změny k lepšímu (Česká spořitelna), ale většinou nejsou dlouhodobého charakteru a záhy bývají utlumeny, jak se stalo i v případě UniCredit. Oproti tomu řada bank na Slovensku buduje své sbírky soustavně a nadto často zřizuje i nadace, které jsou na podporu umění přímo zaměřeny, například v podobě cen pro mladé umělce (Maľba roka).


1.

Podporuje vaše banka současné výtvarné umění? Jak? Máte zvláštní grantový systém, cenu pro umělce a podobně?

2.

Proč považujete za důležité finančně podporovat současné umění?

3.

Spolupracujete dlouhodobě s institucemi zaměřenými na současné umění? Pokud ano, s kterými a proč?

4.

Má vaše banka sbírku umění? Jaká kritéria používáte při nákupu uměleckých děl?

Díla kterých umělců sbíráte? Kteří umělci se z vašich nákupů ověřili jako nejlepší investice?


1 Programové prohlášení Magnus Art uveřejněno in: Vladimír BROŽ (ed.), Obsese. Umělec, pracovní prostor a vnější inspirace, Praha: Yinachi 2015, s. 10.

LUCIE MUŽÍKOVÁ

Marketing Manager J&T Banka

1. J&T BANKA se podporou umění zabývá dlouhodobě. Podporujeme mladé umělce ve spolupráci s Cenou Jindřicha Chalupeckého a Cenou Oskára Čepana, organizujeme Magnus Art, unikátní výstavy umění v netradičních prostorech a jsme iniciátorem žebříčku českých výtvarných umělců J&T Banka Art Index. Jsme generálním partnerem Galerie Rudolfinum, Slovenské národné galérie a nově i partnerem Moravské galerie v Brně. Podporujeme instituce, které nám jsou blízké svým programem a otevřené k partnerství, jež není založeno jen na umístění loga na pozvánce. Ve spolupráci s galerií organizujeme vernisáže, komentované prohlídky a snažíme se umění představovat jak našim klientům, tak širší veřejnosti.

2. Jsme přesvědčeni, že člověk se musí obklopovat krásou a estetikou, že je to znak civilizovanosti. Podporujeme umění, abychom se sami inspirovali. Abychom přispěli k něčemu tak nehmatatelnému, co ocení až budoucnost, protože každé umění si prochází fázi současnou, moderní a posléze starou. Potkali jsme hodnoty, které nám jsou blízké, ať už je to drzost, nebo vnímané elitářství, a začalo nás to bavit.

3. Viz 1.

4. Vytvořili jsme sbírku Magnus Art, jejíž snahou je dokumentovat vývoj současného umění v České republice. Klíčem pro výběr jsou jména laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého a období, kdy umělec ocenění získal. Pevně věříme v dlouhodobý růst finanční hodnoty sbírky a především v investici, která budoucím generacím zachová hodnoty společnosti a doby, ve které díla vznikala.


KRISTÝNA HAVLIGEROVÁ

tisková mluvčí České spořitelny

1. Podpoře současného výtvarného umění je věnováno ve skupině Erste specializované oddělení současného konceptuálního umění Kontakt ve Vídni, které vzniklo v roce 2004 a které je zaměřeno na umění ve střední, východní a jihovýchodní Evropě. Komise Kontaktu je složená z pedagogů uměleckých škol ze všech zemí, v nichž Erste Group působí, a rozhoduje o podpoře současného výtvarného umění. Grantový program České spořitelny se proto zaměřuje na jinou oblast, konkrétně na společenskou odpovědnost prostřednictvím Nadace České spořitelny.

2. Specializované oddělení současného konceptuálního umění ve Vídni reflektuje umělecké vyjádření dramatických politických událostí z roku 1968 a 1989. Sbírka proto odráží i politickou transformaci v Evropě a její odraz v umění a prostřednictvím výstav je sbírka uměleckých děl přístupná veřejnosti. Kontakt rovněž nabízí možnost publikačních grantů a archivního výzkumu děl v jejich politickém, kulturním a společenském kontextu. Také pro Českou spořitelnu bylo cílem už od jejího počátku pomáhat chudším vrstvám obyvatel. I dnes se stále hlásíme ke své spoluodpovědnosti za stav a chod společnosti. Naši CSR strategii zaštiťuje heslo „Investujeme pro budoucnost“, vychází z obecných zásad společenské odpovědnosti a vznikla na základě průzkumu názorů zaměstnanců, klientů, akcionářů i veřejnosti.

3. Z důvodu podpory současného konceptuálního umění ve skupině Erste Group spolupracuje Česká spořitelna s institucemi především na zpřístupňování vlastní umělecké sbírky veřejnosti. Sbírka, která vznikala od 19. století až do poloviny 90. let 20. století, bývá veřejnosti představována v Galerii České spořitelny v Rytířské ulici anebo formou výstav po celé republice. Při výstavách spolupracujeme s českými muzei a galeriemi. V posledních letech jsme zapůjčovali obrazy například Západočeské Univerzitě Plzeň, Ústavu dějin umění AV ČR apod. Ve většině případů se nejedná o dlouhodobé zápůjčky, na základě požadavků kurátorů výstav a obdobných institucí zapůjčujeme díla např. na tematické výstavy. Dlouhodobě jsme také partnerem Designbloku a podporujeme Ceny Czech Grand Design pro nejlepší české designéry. V minulosti jsme také podporovali Malou Galerii v Kladně (1977 až 2011), Mikulovské výtvarné sympozium (2003 až 2013), byli jsme také partnery galerie DOX nebo Smetanovy výtvarné Litomyšle.

4. Naše umělecká sbírka vznikala od 19. století až do poloviny 90. let 20. století především ze společenských důvodů. Během své doby se ale díky vývoji trhu s uměním stala i finanční investicí. Svědčí o společenském životě, orientaci klientů i postavení umělců v městech i městečkách po celé zemi za dobu více jak sta let. Vytvořily ji městské, družstevní či profesní spořitelny, záložny atd. a později ji doplňovala i Česká spořitelna. K poslednímu většímu rozšíření sbírky došlo v polovině 90. Let 20. století. Sbírka je unikátní svou povahou, má nejenom uměleckou povahu, ale poskytuje i velkou sociální výpověď. Nyní čítá přibližně devět tisíc děl a těm nejvýznamnějším byla věnována výstava Mistrovská díla ze sbírek České spořitelny, na níž byla zastoupena díla ze dvaačtyřiceti poboček z celé republiky. Vedle výstavy vznikla i stejnojmenná kniha. Nejstarším zastoupeným autorem sbírky je August Bedřich Piepenhagen (Noční krajina), mezi další významné autory patří Antonín Chittussi (Krajina s řekou, Krajina s mostem), Joža Uprka (Z pouti u sv. Antonínka), Julius Mařák (Šumavský prales ve slunci, Cesta loubím), Luděk Marold (V pracovně), Václav Špála (Hrad Kost), Václav Brožík (Portrét dámy v baretu) nebo František Ženíšek.


MICHAL TEUBNER

tiskový mluvčí Komerční banky, a.s.

2.–3. Komerční banka je dlouholetým partnerem institucí, projektů a akcí celospolečenského významu. Cílí na oblast kultury, neprofesionálního sportu a vzdělávání. Při výběru sponzorovaných akcí klade důraz především na mimořádný lidský, společenský či umělecký aspekt projektů, které podporuje. Je dlouholetým partnerem Národního divadla v Praze, Festivalu francouzského filmu i dalších uměleckých projektů a událostí. V září 2014 se KB stala generálním partnerem Národní galerie v Praze. Partnerství s Komerční bankou je prvním a nesmírně důležitým krokem Národní galerie na cestě ke kultivaci vztahů s mecenáši umění. Spolupráce s privátním sektorem jí umožní realizovat ambiciózní mezinárodní výstavní program.

V rámci partnerství se již podařilo naplnit například dlouhodobý záměr NG – umožnit bezplatné vstupné pro pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let. Nulové vstupné se týká stálých expozic NG a vztahuje se jak na české, tak zahraniční návštěvníky.

4. Umělecká sbírka Komerční banky čítá více než 3 500 uměleckých děl. Mezi nejvíce ceněné autory patří Jan Kubiček, Alena Kučerová, Karel Malich, Jan Merta, Ladislav Novák, Jiří Sopko, Zdeněk Sýkora a Adriena Šimotová. Sbírka KB však není v současné době rozšiřována. Nákup děl probíhal převážně v 90. letech.


HEIDE WIHRHEIM

projektová manažérka pre Program kultúry, Nadácia ERSTE

1. Súčasným umením a kultúrou sa zaoberá jeden z troch programov Nadácie ERSTE. Nielenže podporujeme, ale dokonca aj iniciujeme projekty v tejto oblasti. Nie je výnimkou, že z toho často vyplynú dlhodobé a intenzívne partnerstvá. Okrem tejto intenzívnej formy spolupráce zároveň ponúkame granty na podporu publikácií a menších projektov. Konkrétne podporujeme nezávislé projekty a projekty v kultúrnom sektore tým, že im poskytneme zdroje a medzinárodné kontakty, ktoré nie sú angažované v štátnych inštitúciách. Snaha Nadácie ERSTE podporovať súčasné umenie pôsobí viacerými smermi. Môžeme napríklad spomenúť iniciatívy ako: Cena Igora Zabela za kultúru a teóriu (Igor Zabel Award for Culture and Theory), Kontakt. Umelecká zbierka Skupiny Erste a Nadácie ERSTE (Kontakt. The Art Collection of Erste Group and ERSTE Foundation).

Podporujeme rôzne stáže a rezidencie pre umelcov, kurátorov a prekladateľov, napríklad: Umelecký rezidenčný program (Artist-in-Residence) v Q21/MuseumsQuartier vo Viedni, Štipendium pre kurátorov a umelcov (Stipendien für Kuratoren und Künstler) na Medzinárodnej letnej škole výtvarných umení v Salzburgu (Internationalen Sommerakademie für Bildend Kunst Salzburg) a Štipendium Paula Celana pre prekladateľov (Paul Celan Stipendium für Übersetzer) na Inštitúte spoločenských vied (IWM – Institut für die Wissenschaften vom Menschen) vo Viedni.

2. Podporujeme aj univerzitné štúdium, napríklad v rámci prednáškového programu PATTERNS Lectures napomáhame rozvoju nových univerzitných kurzov v krajinách strednej a východnej Európy v oblasti dejín umenia, teórie kultúry a kulturológie. Ďalej máme program Endowed Professorship for Central and South Eastern European Art Histories na Akademie der bildenden Künste (Akadémia výtvarného umenia) vo Viedni, ktorý oslovuje vedcov s vynikajúcou kvalifikáciou v oblasti dejín umenia stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu, najmä so zameraním na obdobie po roku 1960. Cieľom je šíriť poznatky o umení regiónu SVE v Rakúsku. Tak isto sme hlavným partnerom siete autonómnych iniciatív súčasného umenia tranzit, ktorá pôsobí v Rakúsku, Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a v Slovenskej republike. Každá miestna „pobočka“ tranzit pracuje jedinečným a nezávislým spôsobom, zaoberá sa rôznym umeleckým prostredím a pripravuje prednášky, predstavenia, diskusie, publikácie, výstavy a výskum.

3. Veríme, že kultúra je hnacou silou demokratickej spoločnosti a veríme v jej schopnosť upevňovať väzby medzi rozmanitými jazykovými a geografickými regiónmi. Zároveň sme presvedčení, že podpora súčasného umenia je nesmierne dôležitá, pretože táto oblasť je obzvlášť zraniteľná a vystavená kráteniu prostriedkov. Naším záujmom je podporovať iniciatívy, ktoré majú kritický, odlišný, ambiciózny a necenzurovaný prístup; popierajú normy a zaužívané vzorce a spochybňujú, alebo dokonca prekračujú „dané“ hranice, a zároveň ponúkajú alternatívne možnosti a spôsoby myslenia. Snažíme sa podporovať skôr rozmanitosť ako mainstreamovú monokultúru.

4. Kontakt. Umelecká zbierka Skupiny Erste Group a Nadácie ERSTE bola založená v roku 2004 s programovým cieľom venovať sa zásadnému umeleckému vývoju v krajinách strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, ktoré sa ešte neudomácnili v súčasných dejinách umenia alebo verejnom povedomí. To viedlo k založeniu asociácie na podporu umenia z tohto regiónu a k vzniku umeleckého poradného výboru. Hlboká reflexia výboru k umeleckým postojom na pozadí dramatických politických udalostí z rokov 1968 a 1989 bola počiatočným bodom pre zberateľské princípy Kontaktu, so zameraním na „centrálne diela z tohto „hrdinského“ obdobia povojnového umenia (…) od zásadných umelcov, ktorých vplyv zasiahol aj nasledujúce generácie a prekročil hranice lokálnej scény”. 1

Reflexie o vývoji v týchto regiónoch slúžili ako odrazový mostík pre zostavenie a rozširovanie zbierky umeleckých diel. Mladší umelci zastúpení v Kontakte často nadväzujú na dielo svojich predchodcov zo 60. a 70. rokov 20. storočia, čím zbierka získava koherentnosť v zmysle prostriedkov aj myšlienok. Kontakt teda odráža politickú transformáciu v Európe a význam umenia v kontexte vývoja po roku 1989. Kontakt. Umelecká zbierka Skupiny Erste Group a Nadácie ERSTE dnes pozostáva z diel 105 umelcov. Sú tu zastúpení okrem iných Zbyněk Baladrán, Mária Bartuszová, Anna Daučíková, Stano Filko, Milan Knížák, Běla Kolářová, Július Koller, Eva Koťátková, Jiří Kovanda, Miloš Laky, Denisa Lehocká, Roman Ondák, Karel Miler, Jan Mlčoch, Karel Malich, Ján Mančuška, Kateřina Šedá, Ján Zavarský.

1 „Kontakt 1960 ff.,“ poradný výbor zbierky. In: Kontakt… Works from the Collection of Erste Bank Group, vydal mumok (Viedeň), Walther König (Cologne), 2006, s. 22.


MAREK ZEMAN

ředitel odboru komunikace a mluvčí ČNB

1.–3. Úvodem je k Vašim dotazům nutno uvést zásadní fakt, a to že Česká národní banka není sbírkovou institucí a má zákonem uloženy zcela jiné úkoly než rozmnožovat kapitál investováním do cenných uměleckých děl. Stejně jako u našich předchůdců v Národní bance československé byla akvizice uměleckých děl v ČNB limitována střízlivým rozpočtovým rámcem a díla slouží, resp. pořizovala se zejména k praktickému dennímu využití v interiérech našich budov. Umělecká díla proto neprodáváme a s výjimkou účelového doplnění sbírky v 90. letech 20. století ani v současné době v podstatě nenakupujeme.

4. Česká národní banka vlastní sbírku uměleckých děl čítající přibližně 1 200 položek. Naprostou většinu tvoří závěsné obrazy a grafiky.

Nejstarší část sbírky uměleckých děl tvoří díla z období první republiky s přirozenou dominancí v krajinářských tématech, která nashromáždila Národní banka československá a někteří další právní předchůdci ČNB, zejména Živnostenská banka. Ve druhé polovině 20. století sbírku negativně ovlivnily zásadní změny bankovní struktury, takže z původně rozsáhlé sbírky je dnes v držení ČNB už jen její skromné torzo. Po roce 1993 se ČNB rozhodla sbírku doplnit s tím, že by se mělo jednat o doplnění koncepční, které přispěje ke kvalitativnímu pozvednutí sbírky na dřívější úroveň. Původním záměrem bylo získání kolekce kvalitních děl z konce 19. a první poloviny 20. století, která by organicky doplnila torzo původní sbírky Národní banky československé. Po podrobnějším posouzení však byl tento záměr vyhodnocen jako obtížně realizovatelný v krátkém časovém období a především jako finančně příliš náročný. Nakonec převážil názor, že není nezbytně nutné navazovat na padesát let starou minulost, naopak bude vhodnější obrátit se k dnešku a volbou současného moderního umění symbolicky vyjádřit souznění s hledáním nových ekonomických postupů k řešení nových úkolů a naplňování výzev, které před centrální banku staví současná doba.

Při realizaci akvizice ČNB spolupracovala s Národní galerií v Praze. Výběr uměleckých děl byl orientován především na generaci českých malířů a grafiků nastupujících na výtvarnou scénu v 70. a 80. letech 20. století, zejména pak na volné seskupení 12/15 Pozdě, ale přece. Celkem bylo zakoupeno asi 100 obrazů od 20 autorů a 300 grafik od 40 autorů. Tato akvizice, která se uskutečnila v roce 1999, tvoří dnes těžiště sbírky výtvarného umění ČNB.

Z historického pohledu je velmi zajímavá řada portrétů významných představitelů centrálního bankovnictví – Aloise Rašína, Augustina Nováka, Bohdana Bečky, Viléma Pospíšila, Karla Engliše a Ladislava Dvořáka – vytvořená významnými portrétisty té doby (Viktor Stretti, Otto Peters a další). Z moderní části sbírky patří k nejzajímavějším a také nejcennějším obrazy Jana Smetany, Josefa Jíry, Michaela Rittsteina, Vladimíra Kokolii, Vladimíra Nováka, Ivana Ouhela, Petra Pavlíka, Václava Bendy, Václava Bláhy, Františka Hodonského, Jiřího Novosada a Miloše Ševčíka.

Veřejnost se na výběr uměleckých děl ze sbírky ČNB mohla přijít podívat v roce 2012 do Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jelikož jsou vybraná umělecká díla ze sbírek ČNB vystavena v prostorách ČNB, můžou se s některými z nich seznámit také návštěvníci Dnů otevřených dveří ČNB, které centrální banka pro veřejnost tradičně pořádá (po roce 2013 je další Den otevřených dveří napláno- ván na rok 2016).


ANNA MACALÁKOVÁ

generálna riaditeľka J&T Banky na Slovensku

1. Podpora umenia je našej banke blízka. Súčasné výtvarné umenie vnímame ako hodnotu, o ktorú sa treba starať, kultúrne bohatstvo, ktoré treba chrániť a zhodnocovať. Podporujeme ho viacerými kanálmi. Za zmienku určite stojí projekt Inkubátory pre mladých umelcov. Našli sme nevyužité priestory, ktoré mali potenciál slúžiť ako ateliéry. Už druhý rok v nich tvoria študenti a absolventi Vysokej školy výtvarných umení, sú to fotografi, výtvarníci či reštaurátori. Sú veľmi šikovní a úspešní u nás aj v zahraničí, aj preto sme sa rozhodli, že budeme hradiť všetky výdavky súvisiace s prevádzkou ateliérov.

2. Súčasné umenie je niečo, na čo môžeme byť všetci hrdí, uchováva históriu, vystihuje kultúru svojej doby, má veľkú výpovednú hodnotu. Slúži nám tiež ako komunikačný prostriedok, ktorým najlepšie vyjadríme náš zámer v podnikaní. Aj našim klientom sa snažíme ukázať, že investícia do práce mladých slovenských výtvarníkov má význam.

3. Áno, tretí rok podporujeme Slovenskú národnú galériu a vďaka našej podpore je vstupné na všetky výstavy v Bratislave a v Pezinku bezplatné. Už v prvom roku spolupráce vzrástol počet návštevníkov galérie takmer o sto percent a presne to je naším cieľom, chceme umenie priblížiť širokej verejnosti. Kultúrnejší národ je vzdelanejším a vzdelaný národ je bohatším. Okrem SNG podporujeme aj najvyššie položenú galériu v strednej Európe, Galériu Encián na Skalnatom plese. Snažíme sa, aby priestor na vystavenie svojich diel dostali aj výtvarníci z regiónu.

Toto leto pripravujeme úplne nový projekt, galériu súčasného umenia. Spojili sme sily s Bratislavským okrášľovacím spolkom a chceme pomocou pravidelných výstav súčasných autorov sprístupniť genia loci jedného výnimočného priestoru v centre v Bratislavy. Viac však zatiaľ neprezradím.

4. Naša banka pred pár rokmi dala dokopy zbierku slovenského umenia, ktoré má veľký potenciál budúceho zhodnotenia. Momentálne pripravujeme novú zbierku, kritériá na nákup umeleckých diel budú napríklad profil výtvarníka, získané ocenenia, práce, zastúpenie v galériách, progresívnosť diela, jeho kvalita a spoločenský význam a, samozrejme, aj cenová dostupnosť a koherentnosť s ostatnými obrazmi v zbierke. Prvýkrát rátame aj s dielami, ktoré majú presah do objektu či multimediálnej roviny.


MARTINA SLEZÁKOVÁ

správkyňa Nadácie VÚB – vyhlasovateľa súťaže MaľbaPHDR. 

1. Naša banka dlhodobo podporuje umelcov prostredníctvom súťaží, ktoré organizuje Nadácia VÚB. Pre mladých výtvarníkov pripravujeme súťaž Maľba, ktorá má už desaťročnú tradíciu.

2. Vo VÚB zastávame názor, že kultúrne dedičstvo treba nielen zachraňovať, ale aj vytvárať. K tomu smerujú i naše aktivity podporujúce mladých slovenských umelcov. Práve oni majú potenciál vytvárať diela, ktoré obohatia existujúce kultúrne dedičstvo pre naše deti.

3. Uprednostňujeme skôr oslovovanie a spoluprácu s konkrétnymi odborníkmi, ktorí sa s nami potom podieľajú na projektoch pre mladých umelcov ako odborní poradcovia, konzultanti alebo členovia porôt.

4. Našou prioritou je súčasné umenie. Výtvarné diela nenakupujeme, napriek tomu budujeme vlastnú zbierku, ktorá sa každoročne rozrastá o víťazné práce súťaže Maľba. Maľby, ktoré takto získame, neberieme ako investíciu, ale ako filantropiu a podporu súčasného slovenského výtvarného umenia.


MILADA HALOVÁ

členka Správnej rady Nadácie Tatra banky, Raiffeisen banka

1. Podpore umenia sa systematicky venujeme už 20 rokov. Nadácia Tatra banky prostredníctvom svojich programov a grantov podporuje aktívne skupiny profesorov a študentov na vysokých školách, ktorí idú v procese vzdelávania nad oficiálny rámec, a dlhodobo pomáha slovenským študentom na zahraničných univerzitách. Na podporu talentovaných študentov, ako aj slobodných umelcov a slovenských dizajnérov máme dva granty – Viac umenia a Viac dizajnu. Ich hlavným cieľom je podporiť tvorbu, vizionárske, kreatívne projekty a projekty v oblasti experi- mentálneho dizajnu.

Už 20 rokov oceňujeme osobnosti, ktoré svojím dielom v poslednom roku prispeli k rozvoju slovenského umenia, či už vo filme, literatúre, hudbe, na divadelnej scéne, vo výtvarnom umení a tento rok aj v novej oceňovanej kategórii Dizajn. Naším hlavným cieľom je oceniť touto cenou a finančným darom nielen dlhoročných umelcov, ale aj začínajúcich mladých tvorcov a poskytnúť im priestor na tvorbu ďalších špičkových diel.

Veľmi si vážim, akým vzácnym a rešpektovaným ocenením sa Cena Nadácie Tatra banky stala vo svojom vývoji.

2. Je to veľmi jednoduché. Umenie nás kultivuje, cez subjektívne prežívanie nám dovoľuje učiť sa niečo o sebe. Podporu umenia máme vo svojej základnej výbave, cítime to veľmi prirodzene, a to aj napriek tomu, že sa ako firma venujeme úplne opačnej strane hemisféry. V Tatra banke sme vždy úprimne verili, že iba múdri a vzdelaní ľudia dokážu kultivovať našu spoločnosť, ktorej chceme byť ako firma dôstojnou súčasťou. Je pre nás cťou podporovať týchto talentovaných ľudí a vytvárať im podmienky pre ich ďalší rozvoj.

3. Dlhodobo spolupracujeme s bratislavskou Kunsthalle, Galériou mesta Bratislavy a Aukčnou spoločnosťou SOGA. Podpora umenia je dlhodobá stratégia, ktorá, ak chce byť úspešná, musí byť stabilná a kontinuálna. Výsledky tejto práce nie je možné vidieť z roka na rok, avšak je dôležité veriť, že existuje stále dostatok kvalitných umelcov, talentovaných študentov a inšpiratívnych učiteľov, ktorí chcú tvoriť hodnotné diela. Slovenská scéna sa rozvíja závratným spôsobom, vznikajú veľmi hodnotné projekty a my sme tu, aby sme tie kvalitné projekty podporili a zviditeľnili najviac, ako to ide.

4. V Tatra banke si nevytvárame vlastnú zbierku, ale poskytujeme umelcom možnosť prezentovať svoje diela a zároveň klientom možnosť vidieť tieto diela v našich vlastných reprezentatívnych priestoroch.


ANDREJ ZAŤKO

generálny riaditeľ Poštovej banky

 1. Poštová banka ako slovenská banka má vo svojej základnej výbave podporu slovenskej kultúry, či už ide o divadlá, múzeá, alebo výtvarné umenie, ktoré sme začali podporovať tento rok. Stali sme sa hlavným akcionárom zbierky Art Fond, ktorá obsahuje diela kľúčových slovenských výtvarníkov od 60. rokov až po súčasnosť. Art Fond vďaka výstavnej a publikačnej činnosti zvyšuje povedomie nielen o ich tvorbe, ale aj o kvalitnom výtvarnom umení ako takom.

2. Budovanie umeleckých zbierok a podporu významných umeleckých osobností považujeme za našu spoločenskú zodpovednosť. Žijeme v časoch, keď hlavne menšie národy potrebujú so svojimi kultúrnymi hodnotami aktívne pracovať a podporovať svoju identitu v kultúrne a spoločensky rozmanitej Európe. Naším cieľom je popularizácia špičkového slovenského umenia doma i v zahraničí, podpora miestnych kultúrnych komunít a zachovávanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie.

A prečo práve súčasné umenie? Pretože je späté s atribútmi, ktoré chceme presadzovať aj vo filozofiibanky:inovatívnosť, experimentálnosť a snaha o prekračovanie zaužívaných hraníc. Súčasné umenie zároveň reflektuje a pomáha pochopiť dobu, v ktorej žijeme.

3. Doteraz sa banka podpore umenia systematicky nevenovala, preto sú všetky projekty vo fáze príprav. Ich cieľom bude najmä podpora povedomia o slovenskom umení, ako aj individuálna podpora umenia, resp. autorov a konkrétnych projektov.

4. Áno, Poštová banka je najväčším akcionárom Art Fondu – Stredoeurópskeho fondu súčasného umenia. Fond sa zameriava na nákup diel kľúčových slovenských výtvarníkov, ktorí od 60. rokov 20. storočia vniesli do dejín slovenského výtvarného umenia tie najosobitejšie hodnoty, vydobyli si domáce aj zahraničné renomé a ich diela sa stali súčasťou významných domácich, ale aj svetových galérií, múzeí a súkromných zbierok. Mnohí z nich boli počas socializmu súčasťou alternatívnej – neoficiálnej – scény a svojou progresívnou tvorbou výrazne ovplyvnili vývoj súčasného umenia i mladších výtvarníkov.

Dôležitým aspektom pri výbere diel je teda medzinárodný profil výtvarníka, progresívnosť a vyprofilovanosť umeleckých výpovedí. Výber diel schvaľuje poradná komisia, ktorá sa skladá z rešpektovaných odborníkov v oblasti umenia, práva a obchodu. Z investičného hľadiska vnímame ako najlepšie zamerať sa na istotu a overené mená.


BARBARA HENTEROVÁ

vedúca sponzoringu a podujatí Slovenskej sporiteľne

1. Nielen naša banka, ale celá Erste Group podporuje súčasné a moderné umenie. V roku 2004 bola vytvorená Asociácia na podporu umenia strednej, východnej a juhovýchodnej Európy – Kontakt, ktorej zakladateľmi a členmi sú Erste banky v piatich krajinách vrátane Slovenskej sporiteľne.

2. Naša banka podporuje hodnoty. Zachovávanie a budovanie kultúrneho bohatstva pre ďalšie generácie je zmysluplná investícia do spoločnosti.

3. K našim CSR aktivitám patrí podpora mnohých kultúrnych inštitúcií a projektov. Dlhodobé partnerstvo máme s Múzeom moderného umenia Danubiana. Viac ako päť rokov sa podieľame na podpore aktivít Danubiany, boli sme partnerom pri dobudovaní múzea a partnerom mnohých výstav slovenského i európskeho umenia.

4. Slovenská sporiteľňa má rozsiahlu umeleckú zbierku. Pozostáva z diel slovenských, moravských, českých a maďarských výtvarných umelcov. Najstaršie dielo pochádza z roku 1912, avšak väčšina výtvarných prác pochádza z obdobia dvadsiatych až štyridsiatych rokov. Zbierka je prvou a jedinou ucelenejšou kolekciou výtvarného umenia na Slovensku mimo pôdy múzeí a galérií. Nachádza sa v nej viac než 1400 výtvarných diel rôznych námetových okruhov od autorov ako Martin Benka, Janko Alexy, M. A. Bazovský, J. T. Mousson, Imrich Weiner-Kráľ a mnohí ďalší.

V súčasnosti nákup nových umeleckých diel prebieha cez spomínanú asociáciu, ktorej členom je aj Slovenská sporiteľňa.

 

Nadácia Erste / PATTERNS Lectures / záverečná konferencia / 2013 / foto: archív nadácie.

Adriena Šimotová / Z cyklu Co tělo vyzařuje / 1997 / pastelové pigmenty / foto: archiv Komerční banky.

Cena Maľba VÚB / 2013 / pohľad do výstavy v galérii Nedbalka / foto: Juraj Bartoš.

 

Lýdia Pribišová a Eva Krátká jsou redaktorky časopisu Flash Art Czech & Slovak Edition.

More stories by

Eva Krátká