Milan Vagač Soda Gallery / Bratislava

26. 3. 2016

V tvorbe Milana Vagača si diváci postupne zvykli na tvorbu determinovanú pojmami „priestor, rámec, plocha…“ nielen v maľbe a kresbe, ale naprieč celým spektrom digitálnych a iných médií, vrátane inštalácií a performance. Aj keď sa projekt Wassily – I hate your pretty curves, ako je uvedené v kurátorskom texte, od doterajšej tvorby orientovanej prevažne na kresbu výrazne odlišuje, širšie súvislosti by divák mohol odhaliť práve v predchádzajúcich tendenciách, v autorovom experimentovaní s priestorovými inštaláciami a presahmi do digitálnych médií. Doposiaľ Milan Vagač programovo narúšal charakter štruktúry maľby a kresby tým, že sa snažil tieto médiá konfrontovať s inými. Neuspokojoval sa s vymedzenou obrazovou plochou a tento prístup je viditeľný aj v jeho najnovšej tvorbe prezentovanej na výstave v galérii SODA. Na výstave Wassily – I hate your pretty curves konotácie s fenoménom Bauhaus slúžia len ako pomôcka k zadefinovaniu podoby a roly podobných prístupov v súčasnosti. Výstavba diela a geometrické riešenie nevychádzajú z radikálneho funkcionalizmu, ale z intuitívneho prístupu v programe Milana Vagača ako východiská pre konceptualizáciu súčasnej geometrickej maľby pod vplyvom nových technológií. Konkrétne odkazy na Bauhaus vidíme v dvoch objektoch Wassily 001 a 002, ktoré vychádzajú z dizajnu nábytku z ohýbaných trubiek a odkazujú k „Wassilyho“ stoličkám od Marcela Breuera.

Dominantná séria BAU, prítomná na výstave, vychádza zo slovného základu názvu Bauhaus, Bau = stavba. Maľby zredukované na základné výrazové prvky ako čisté plátno, šeps alebo maľba, síce neevokujú, ako je písané v kurátorskom texte, svojou plasticitou objekty, je ich však možné vnímať cez obrazovú výstavbu a konštrukčné prvky ako snahu o uchopenie trojrozmernosti v neustálom optickom kontakte s priestorom aj v 2D, resp. ako zámer transformovať iné médium cez jednoduché konštrukčné prvky do maľby. Milan Vagač dokázal vytvoriť harmonicky pôsobiacu sériu, ktorá systematicky nadväzuje v obohatenej forme na jeho doterajšie východiská.

 

Pohľad do výstavy Milana Vagača v Soda Gallery foto: archív galérie.

 

Zuzana Danková

Find more stories

Home