CAMPUS GALLERY by

by 15. 6. 2016

Zuzana Pacáková: Prečo a z koho iniciatívy vznikla Campus Gallery?

Radovan Čerevka: Ide o voľné pokračovanie dávnejšie zaniknutej galérie na pôde Fakulty umení s názvom – FUGA. Je jasné, že každá vysoká škola umeleckého zamerania by mala mať svoj prezentačný priestor, orientovaný na profesionálnu sféru, resp. tvoriacu rozhranie („archaickým“ jazykom mesta kultúry – interface) medzi ustanovizňou, kde prebieha určitý druh výskumu a umeleckou scénou. Tento deficit si po dlhšej absencii uvedomilo súčasné vedenie fakulty, ktorému sa podarilo získať výborný reprezentatívny priestor. Ide o čerstvo zrekonštruovanú historickú budovu liehovaru. S názvom galérie sa spája identita lokality, ktorou je živý univerzitný areál so svojím prirodzeným ruchom a diváckym potenciálom v podobe tisícov študentov Technickej univerzity.

ZP: Aká je výstavná koncepcia, zameranie galérie?

RČ: Tak ako podobne zriadené galérie tohto typu (Medium, GAVU…) aj Campus Gallery venuje určitý segment dramaturgie interným projektom fakulty. Pôjde najmä o výskumné projekty Katedry teórie a dejín umenia FU, rôzne experimentálne a medziodborové projekty. Chceme posilniť najmä interdisciplinaritu v rámci odborov, ktoré na fakulte máme, teda dizajnu, architektúry a voľného umenia. Radi by sme však gros programu venovali klasickej kurátorskej výstavnej činnosti a predstavili na akademickej pôde relevantných súčasných umelcov, architektov a dizajnérov zo Slovenska i zahraničia (bez inštitucionálnych väzieb ke škole). Tí navyše rôznym spôsobom nachvíľu vstúpia aj do edukačného procesu. Podporujeme aj koncept galérie ako prirodzeného miesta stretnutí a fóra otvorených diskusií na najrôznejšie spoločenské témy. V septembri –októbri uvedieme výstavu FUTU NOW (výber najvýraznejších výstupov Fakulty umení za uplynulý rok), na prelome októbra a novembra výstavu Martina Lukáča, za ktorou bude nasledovať kurátorská výstava vybraná za základe otvorenej výzvy.

ZP: Niekoľko rokov si bol vo vedení košickej Make Up Gallery. V čom bude Campus Gallery a jej koncepcia iná? Sú veci, ktorým sa chceš vyhnúť či ktoré chceš radikálne zmeniť?

RČ: Tento model galérie je celkom iný a vyžaduje aj iný prístup. Po prvé, nejde o galériu orientovanú výhradne na voľné výtvarné umenie. Program tvorí galerijná rada, kde sú okrem umelcov zastúpení teoretici, dizajnéri a architekti. Vyhnúť sa chceme najmä prizme „školskej“ galérie, ktorá môže evokovať priestor pre vystavovanie študentských prác či výstavy pedagógov školy. Na strane druhej je tu prítomný kontext univerzity, ktorá zo zákona vykonáva výskum a vývoj v danej oblasti, a galéria by mala byť aj testovacím poľom takéhoto bádania. Spoločným kritériom prezentovaných projektov je najmä ich kvalita. Pojidlom držiacim pohromade tento celok môže byť napr. tematickosť celoročného programu a už spomínaná medziodborovosť v podobe hybridných projektov na pomedzí dizajnu, architektúry a výtvarného umenia.

 

Campus Gallery / foto: archív galérie.

 

Zuzana Pacáková

More stories by

Zuzana Pacáková