SLOVENSKÉ SOCHÁRSTVO 1945–2015: Socha a objekt by

by 11. 6. 2017

Dnešná doba svojou rýchlosťou vraj nepraje veľkým syntézam, napriek tomu ešte žijú umenovedci či umenovedkyne, ktoré dokážu svoju energiu investovať do trvalejšieho výtvoru, pomenovať zatiaľ nepomenovaný jav a skúmaný problém zasadiť do širších súvislostí. K nim patrí aj Katarína Bajcurová, ktorá od r. 1994 pôsobí v SNG, ale pôvodne začínala ako pracovníčka umenovedného ústavu SAV a nikdy nestratila odborný záujem o sochárstvo, ktoré je dlhodobo jej blízkym umeleckým druhom.

O tom svedčí aj jej najnovšia publikácia Slovenské sochárstvo 1945 – 2015: Socha a objekt, o ktorej vydanie sa zaslúžili Roman Fecik Gallery a vydavateľstvo Slovart. Autorkina bádateľská zvedavosť v nej začína tam, kde zdanlivo končila v knihe Výtvarná moderna Slovenska: Maliarstvo a sochárstvo 1890–1949 (Slovart 1997, spoluautor J. Abelovský). Vychádza zo snáh moderny počas druhej svetovej vojny (J. Kostka, V. Hložník, R. Uher) a obdobia tesne po jej ukončení, vrátane umeleckých kvalít ranej tvorby umenia socialistického realizmu. Kapitoly sú zoradené striktne chronologicky (1945–1956, 1957–1970, 1971–1989, 1990–2015) s podkapitolami, ktoré zhodnocujú jednotlivé tendencie, ich korene a smerovanie v tvorbe našich autorov. Pridŕža sa hlavne trendov, ktoré nepatrili k oficiálnej tvorbe socialistického umenia, ale boli „životaschopné“ a nestratili výpovednú hodnotu. Preto sa od média klasickej sochy dostáva aj k inštaláciám a objektom. Pridanou hodnotou je tematizovanie najnovších 3D počinov najmladšej generácie autorov, ktorí majú potenciál posunúť médium sochy chápanej voľnejšie k novým súvislostiam (M. Kochan, T. Džadoň, Š. Papčo).

Kniha má zároveň encyklopedický charakter, keďže ponúka register autorov so životom a dielom. Kapitoly sú prestúpené graficky odlíšenými „medailónmi“ emblematických diel. Bajcurová aj svojím štýlom (s citovaním množstva relevantnej odbornej literatúry) ponúka čitateľsky veľmi príťažlivú „príručku slovenského sochárstva“, oboznamuje s jeho inšpiráciami a tiež možnosťami naozaj erudovanej interpretácie.

 

Miroslava K. Valová

More stories by

Miroslava K. Valová