Kontexty rezidencných programov by

by 21. 9. 2017

Rezidenčné programy v súčasnej dobe reprezentujú dôležitú inštitucionálnu vrstvu umeleckého sveta. Vytvárajú priestor pre individuálnu i kolektívnu prácu a výskum umelcov/umelkýň a kurátorov/kurátoriek, ale i ďalších bližšie či vzdialenejšie spriaznených profesií. Nesú v sebe étos medzinárodnosti, umožňujú zoznamovanie sa s profesionálmi i verejnosťou z iného než domáceho prostredia, sprostredkujú nadväzovanie globálnych profesionálnych kontaktov a priateľstiev, poskytujú participujúcim umelcom a ďalším kultúrnym profesionálom nové kontexty pre produkciu či prezentáciu ich práce. Aj keď väčšina rezidenčných programov v strednej Európe nie je staršia než jedno desaťročie, rezidencie a kultúrna mobilita sa postupne stávajú mantrou i miestnej umeleckej prevádzky. Rezidencie tvoria dôležitý rámec vnútorného a medzinárodného fungovania jednotlivých umeleckých scén. Určujú či podporujú sa tak témy a trendy, ktoré v nich cirkulujú (alebo naopak necirkulujú), umelecké postupy, osobné a inštitucionálne kruhy a siete. Geografické zameranie rezidencií tiež vytvára priestor na interpretáciu kultúrnych podobností a rozdielov, ale aj na prezentáciu iných kultúrnych kontextov v miestnom prostredí. Koho a kam rezidenčné programy prijímajú a vysielajú a v akom kontexte potom rezidenti vytvárajú a prezentujú vlastnú prácu a nadväzujú kontakty, je preto kľúčové.

Na Slovensku a v Českej republike existuje v súčasnosti niekoľko rezidenčných programov, často rôzneho typu, zamerania a charakteru, ale so spoločným cieľom – prijímať umelcov a ďalších kultúrnych profesionálov z iných krajín, prípadne vysielať tých domácich do zahraničia. Všetky tieto programy majú samozrejme svoje špecifiká a odlišnosti, od základných praktických vecí, akými sú poloha (mesto alebo jeho časť, vidiecke prostredie atď.), priestor, ktorý má program k dispozícii (ateliér/y, obytné časti, výstavné priestory atď.), finančné zázemie a zdroje, počet ľudí v organizačnom tíme, až po koncepčné záležitosti, akými sú aktívna kurátorská práca, výber umelcov, typy, organizácia a produkcia výstupov, efektívne zakladanie a udržiavanie medzinárodných partnerstiev a kontaktov atď. Do hry vstupujú i miestne štrukturálne problémy, napr. (ne)možnosť financovania podobných aktivít z verejných či súkromných zdrojov, alebo politická vôľa na všeobecnú podporu podobných projektov.

V prípade slovenskej i českej umeleckej scény to boli často práve rezidenčné programy, ktoré medzi prvými v prevažne lokálnom prostredí vytvárali medzinárodnú premávku, ale tiež zviditeľňovali slovenských a českých umelcov a umelkýň vo svete. Ako matadorov rezidencií na Slovensku spomeňme napr. bratislavskú Galériu SPACE či Banská St a nica Contemporary, v susednej ČR napr. prvé aktivity Miloša Vojtěchovského a školskej 28 alebo rezidenčný program Centra pro současné umění Futura. V ČR sa medzinárodné rezidenčné programy väčšinou koncentrovali do metropoly (Futura, MeetFactory, IDU – Institut umění – Divadelní institut), pričom až v posledných rokoch vidieť výraznejší príklon dostávať zahraničných umelcov i do regiónov (rezidenčný program v Dome umění v Brne, rurálna rezidencia KRA a i.). V slovenskom kontexte väčšina rezidentov putuje do kultúrnych a rezidenčných centier po celej krajine (Banská St a nica Contemporary, Stanica Žilina-Záriečie apod.), pričom v hlavnom meste aktuálne nefunguje žiadny rezidenčný program (plány na medziodborový rezidenčný program má kultúrne centrum a kreatívny hub Cvernovka).

Väčšina rezidenčných programov v ČR a SR udržuje úzky kontakt so susednými krajinami V4. Tieto výmeny vychádzajú z geografickej blízkosti, ale aj z podobnej historickej skúsenosti či analogických tém, ktoré rezonujú v sociálnom a kultúrnom prostredí jednotlivých krajín. Podporené sú však i zázemím, ktoré týmto výmenám dlhodobo vytvára Medzinárodný visegrádsky fond. Ten mobilitu v regióne podporuje špeciálnou grantovou schémou. Výmenu z krajín V4 do viedenského MuseumsQuartier dlhé roky sprostredkuje sieť tranzit.org. Tá prostredníctvom svojich lokálnych iniciatív vyhlasuje otvorenú výzvu pre umelcov/umelkyne a kultúrnych producentov/producentky v regióne.

Výrazné bolo a ostáva i zameranie rezidenčných programov v oboch krajinách na západnú Európu a jej umelecké centrá, najmä v iných členských štátoch EÚ alebo v USA. Toto zameranie mohlo byť hlavne v prvých rokoch existencie rezidenčných programov okrem iného odrazom túžby „dohnať západ“ a dostať sa do jeho povedomia, ale i pragmatickým finančným krokom (výmeny boli často financované z kultúrnych centier či ambasád tej-ktorej krajiny). Spomeňme tu napríklad rezidenčnú výmenu pre umelcov a umelkyne z V4 do New Yorku, ktorú organizujú Centrum pro současné umění Futura a Medzinárodný visegrádsky fond, alebo rezidenčné pobyty financované Goetheho inštitútom. V posledných rokoch sa však rozširujú spolupráce i do iných globálnych regiónov. Spomeňme v tomto prípade napríklad košický K.A.I.R., nástupnícku organizáciu EHMK Košice 2013, ktorá aktívne spolupracovala s Gruzínskom, Japonskom či Ukrajinou a i., z ktorých ako prijímala, tak do nich aj vysielala umelcov a umelkyne.

Okrem rezidenčných programov, teda inštitúcií, ktoré majú rezidencie ako jednu zo svojich hlavných náplní, sa v posledných rokoch rozmáhajú i rezidencie organizované v rámci rôznych kultúrnych projektov, rezidencie v multižánrových umeleckých centrách apod. Spomeňme v tomto prípade napr. rezidencie na festivaloch, multižánrových prehliadkach, rezidencie, ktoré sú určené k vytvoreniu tzv. commissioned artwork apod.

Aj keď sa formát rezidencie za posledných desať rokov v našom prostredí rozmáha, je neraz aj kritizovaný. Medzi klasické námietky patrí, že rezidencie sú často predvojom gentrifikácie, že podporujú umelecký turizmus, môžu byť samoúčelné a sú na ne vykladané neúmerné finančné prostriedky. Inokedy je kritika mierená z opačnej strany – považuje miestne prostredie za príliš lokálne a viac rezidencií by podľa nej viedlo k jeho väčšej internacionalizácii, tým pádom k zvýšeniu kvality domácej produkcie. V každom prípade je neodškriepiteľným faktom, že rezidencie sú i v našom prostredí stále viac etablovanou a dôležitou súčasťou prevádzky súčasného umenia.

 

Zuzana Jakalová pôsobí ako kurátorka v tranzitdisplay.

Rezidenčný program Futury: Martin Vongrej Seven Uncountable Lines, site-specific iinštalácia, 2017, foto: Tomáš Souček.

Rezidenčný program Banskej St a nice, Peter Granser pri fotografovaní v slovenských jaskyniach, 2016, foto: archív Banská St a nica.

Rezidenčný program Nástupišťa 1-12: Regular Line Portugalsko 2016,  Matúš Lelovský BANANALITY, 2016, keramika, foto: Katarína Hudačinová.

Rezidenčný program MeetFactory, komentovaná prehliadka v štúdiu Tabity Rezaire počas Otvorených štúdií 10.6.2017 (Múzejná noc), foto: Richard Hodonický.

K.A.I.R., rezidencia Christopha Reiserera v Košiciach a záber z jeho performance Turnaround. Autorka: Tatiana Takáčová.

Rezidenčný program tranzit.org, Aleš Čermák, Polo Shirt [Discipline] Performeri: Jindřiška Křivánková, Jakub Gottwald 30. marec 2015, Viedeň, foto: finálna verzia Polo Shirt [Discipline], Lipsko, foto: archív tranzit.org.


SK

Banská St a nica contemporary

Rezidenčný program v Banskej štiavnici. Súčasťou programu sú rezidencie, výstavy, mikrorezidencie, sympóziá, publikačná činnosť. http://www.banskastanica.sk/c/home/

K.A.I.R. Košice

Medzinárodný rezidenčný program, pôvodne založený EHMK Košice 2013. http://www.kair.sk/

Nástupište 1-12

Multimediálny priestor pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 podporuje a prezentuje multižánrové projekty. http://www.nastupiste.sk/news/

Bridge Guard

Rezidencia v mostnej konštrukcii v štúrove, prepájajúcej Maďarsko a Slovensko. Podporuje umelcov a vedcov pracujúcich s myšlienkou prepájania, zbližovania. http://www.transartists.org/air/bridgeguard

Stanica Žilina-Záriečie

Kultúrne centrum organizuje rezidencie výtvarníkom, divadelníkom, tanečníkom. http://www.stanica.sk/

ČR

Air Futura

Rezidenčný program organizovaný Centrem pro současné umění Futura priváža rezidentov do Prahy a takisto vyhlasuje niekoľko medzinárodných výziev pre českých umelcov/umelkyne a kurátov/ kurátorky. http://www.futuraproject.cz/air-futura

MeetFactory

MeetFactory poskytuje 12 ateliérov zahraničným rezidentom, vyhlasuje niekoľko medzinárodných výziev pre českých umelcov/kyne a kurátov/ky. http://www.meetfactory.cz/cs/program/ residency

IDu – Institut umění – Divadelní institut

Institut umění vyhlasuje niekoľko medzinárodných i domácích rezidenčných výziev pre českých výtvarníkov/čky, poskytuje aj informačný servis o mobilitách. http://rezidence.idu.cz/ http://www.culturenet.cz/#rId=41

Komunikační prostor Školská 28

Sprostredkoval rezidencie hlavne soundartovým umelcom a experimentálnym hudobníkom. http://skolska28.cz/node/2901

Agosto Foundation

Nový rezidenčný program sa zameriava na prepájanie umenia, spoločenských a environmentálnych tém. https://agosto-foundation.org/residency- program

Open A.i.R. Pilsen

Rezidenčný program, ktorý vznikol v rámci EHMK Plzeň 2015. Hostí medzinárodných rezidentov z oblasti výtvarného umenia, tanca, divadla. https://www.depo2015.cz/open-air-ag17/ open-a-i-r-a940

Kravín Rural Arts (kra)

Rezidenčný program prepájajúci ekológiu a umenie v rurálnom prostredí. http://yo-yo-yo.org/kravin/

Rezidencie v Dome umění v Brně

Novovzniknutý rezidenčný program pre výtvarníkov/výtvarníčky zo zahraničia či lokálnej brnianskej scény. http://www.dum-umeni.cz/cz/rezidence/ informace

Medzinárodný visegrádsky fond

Výzva pre rezidenčných umelcov z V4 do New Yorku. http://visegradfund.org/residencies/new-york Rezidencie vo V4. http://visegradfund.org/residencies/visual- sound-arts

Všeobecné info o medzinárodnej mobilite:

TransArtists

Informačná platforma, databáza rezidencií a otvorených výziev po celom svete. http://www.transartists.org/

Res Artis

Sieť združujúca rezidenčné programy po celom svete, ktorá pravidelne organizuje stretnutia profesionálov z oblasti kultúrnej mobility. http://www.resartis.org/en/

On the Move

Platforma o kultúrnej mobilite a zdrojoch jej financovania zriaďovaná Európskou komisiou. http://on-the-move.org/

More stories by

Zuzana Jakalová