Residency Under Investigation by

by 21. 9. 2017

Téma rezidenčných programov pre umelcov, prípadne teoretikov a kurátorov, nebýva zvyčajne predmetom výskumu. Ak sa aj stane námetom diskusie, rozhovor skĺzava k sťažnostiam na nedostatok rezidenčných možností, prípadne sa obmedzuje na aspekty praktického a organizačného charakteru ako financovanie či vhodné partnerské inštitúcie. Projekt Residency Under Investigation, ktorý sa konal od 12. do 23. Septembra v tranzit.sk v Bratislave, predstavil čiastkové výsledky dlhodobého a prebiehajúceho výskumu Eszter Lázár a jej študentiek Zsófie Kókai, Ráhel Anny Molnár a Lili Téglásy, čerstvých absolventiek kurátorských štúdií na Hungarian University of Fine Arts, pričom sa pokúsil tému rezidenčných programov zasadiť do diskurzívnejšieho rámca.

Skupina kurátoriek si zadefinovala štyri tematické okruhy, cez ktoré je možné na problematiku rezidencie nahliadať – životný štýl, vzdelávanie, produkcia a sieť. Na ich základe formulovali svoje výskumné tézy, ktoré prezentovali na pracovnej výstave v tranzit.sk spolu s výsledkami jednodenných workshopov koncipovaných ako propozícia umeleckej rezidencie trvajúcej iba jeden jediný deň. Na ňu nadväzovala panelová diskusia o potenciálnych možnostiach rezidenčných programov.

Jednotlivé kurátorky pri formulovaní vybraných tém pritom zvolili rôzne kurátorské stratégie. Práce prizvaných autoriek a autorov workshopov a ich účastníkov sa kurátorky snažili zasadiť do kontextu umeleckých rezidencií a tým komentovať špecifiká umeleckej produkcie v rámci takýchto pobytov. Podobne prostredníctvom prác Barbary Mihályi a Anny Szigethy, doplnených o videointerview s umelkyňou, problematizovali účasť na rezidenciách ako istú formu životného štýlu, na jednej strane veľmi favorizovanú, no zároveň veľmi náročnú a limitujúcu. Pri ďalších tematických okruhoch kurátorky zvolili prácu s archívnymi materiálmi a oral history. Rezidencie ako súčasť vzdelávania tematizovala inštalácia archívnych materiálov sumarizujúca historické príklady z Maďarska a tému vytvárania sietí reprezentoval autorský dokument ako prípadová štúdia svojpomocne organizovaných návštev a kontaktov medzi umeleckými skupinami. Diskurzívne okruhy tak zostali viac vo forme náznakov či všeobecnejšie formulovaných predpokladov.

Naopak, oslovenie na realizáciu „jednodennej rezidencie“ sa ukázalo ako podnetná výzva, vďaka ktorej vznikli zaujímavé autorské projekty. Hajnalka Tulisz reagovala na aspekt nedostatku času a vyžadovanú produktivitu, tlak na vytvorenie diela v priebehu rezidencie a realizovala 24-hodinovú umeleckú performance, v rámci ktorej zhustila obdobie jedného mesiaca do jedného akcelerovaného dňa. Podobne sa Maja Štefančíková a Nóra Ružičková zamerali na tému chýba- júceho času, vo svojom projekte vyzdvihli potenciál umeleckej rezidencie ako uvoľnenie sa z bežných povinností a dennej rutiny a ako priestor na realizovanie dlhodobo odkladaných konceptov. Ich workshop bol otvorenou výzvou pre účastníkov, aby realizovali svoj vlastný projekt alebo participovali na takomto projekte niekoho iného, pričom samotné autorky realizovali svoju performance tematizujúcu akt štedrosti. Jaroslav Kyša s Jonatánom Pastirčákom (spoluautor koncepcie András Cséfalvay) sa naopak sústredili na spoznávanie nového prostredia a odhaľovanie jeho skrytých aspektov a spolu s účastníkmi zostavili zvukovú performance pozostávajúcu z kompozície zvukov a fragmentov   výkladov turistických sprievodcov, zozbieraných počas prehliadky mesta.

 

Flora Grünwald

Residency Under Investigation, tranzit.sk, Bratislava, foto: Adam Šakový.

 

More stories by

Flora Grünwald