Kreatívna Európa by

by 5. 5. 2018

Program Kreatívna Európa, podprogram Kultúra podporuje širokú škálu kultúrnych a umeleckých projektov. So Zuzanou Duchovou zo slovenskej kancelárie Creative Europe Desk sa pozrieme na nedávno realizované projekty v oblasti súčasného umenia s českou a slovenskou účasťou.

Marek Kuchár: Čo je primárnym cieľom Kreatívnej Európy, akú činnosť vykonáva? 

Zuzana Duchová: Program sa zameriava na vytváranie medzinárodných spojníc, poskytovanie zručností kultúrnym a kreatívnym subjektom, na posilňovanie odvetví kultúry vrátane podporovania prispôsobovania sa digitálnym technológiám a testovania inovačných prístupov k práci s publikom.

MK: Ako podporuje podprogram Kultúra dianie na scéne súčasneho vizuálneho umenia?

ZD: Program Kreatívna Európa má veľmi široký záber a rozhodne z jeho výstupov profituje aj scéna vizuálneho umenia, medzinárodná alebo lokálna. Európska komisia každoročne podporuje približne 100 takzvaných projektov medzinárodnej spolupráce. Tieto projekty vznikajú na základe výziev v celoeurópskej konkurencii. Projekty majú často aj ďalší rozmer, najmä sociálny, alebo podporujú inovácie. Česká a slovenská scéna nie sú výnimkou, aktuálne prebiehajú viaceré zaujímavé projekty orientované na oblasť voľného aj úžitkového vizuálneho umenia. Zameranie i počet podporených projektov sa líši v rámci jednotlivých rokov, oblasť vizuálneho umenia je však silno zastúpená, a aj v najbližšej výzve majú šancu uspieť projekty s medzinárodným dopadom. Výzva býva otvorená spravidla raz za rok, viac informácií sa nachádza na stránke www.cedslovakia.eu.

MK: Mohla by si niektorý z nich priblížiť? 

ZD: Creative Industry Košice pôsobí v oblasti vzdelávania a podpory kreativity a umeleckého prostredia. Aktuálne participujú na projekte Borderline Offensive – Laughing in the Face of Fear. Práve humor ako estetický prístup a participatívne umenie ako metóda sú využívané k vedeniu interakcie, dialógu a spolupráce medzi migrantmi a hosťujúcimi komunitami. V rámci aktivít sa 20 umelcov z EÚ a Stredného východu zúčastní piatich medzinárodných rezidenčných pobytov. Do projektu je zapojených dvanásť organizácií, sedem z EÚ a päť zo Stredného východu. Vedúca organizácia je TILLT zo Švédska.

MK: Rezidencie sú jednou z praktických aktivít ako podnietiť medzinárodnú výmenu a inšpiráciu. Ake ďalšie typy projektov boli podporené? 

ZD: Silnou témou, ktorá sa v posledných rokoch dostáva do popredia, je umenie vo verejnom priestore a život v urbánnych celkoch. V týchto projektoch sa spája medzinárodné know-how so zameraním na širokú cieľovú skupinu a primárne i sekundárne publikum. Jedným z viacnásobne úspešných žiadateľov je aj české Centrum pro středoevropskou architekturu. Projekt Active Public Space sa zaoberá širokou škálou tém od umenia vo verejnom priestore po kvalitu prostredia. Tvorcovia vychádzajú z tézy, že európske mestá čelia problémom spôsobeným demografickým vývojom a jeho dopadom na mestskú aglomeráciu. Dôležitými oblasťami sú ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva, používanie inteligentných mestských technológií a povedomie verejnosti o úlohe architektúry v tejto oblasti. AC/DC Augmented City – The Space for Digital Common Creative Citizenship sa usiluje o premenu technologických možností umelcov a tvorcov pracujúcich s verejným priestorom. Sústreďuje sa na populárnu oblasť augmentovanej reality. Vyvíja okrem umeleckých aj aktivistické nástroje pre občanov. Za projektom ako líder stojí česká organizácia CIANT – Mezinarodní centrum pro umění a nové technologie a výskumné práce začínajú v Kolíne nad Rýnom, Prahe, Maribore a Budapešti. Na projekte Shared Cities: Creative Momentum pracuje jedenásť organizácií zo siedmich miest, ktoré spolu tvoria platfomu pre architektúru, umenie, urbanizmus a zdieľanú ekonomiku, a tak prispievajú k premene miest strednej a východnej Európy na ich ceste k lepším miestam pre život. Sú medzi nimi Česká centra (CZ), Aliancia Stará Tržnica (SK) a Katedra architektonickej tvorby VŠVU (SK).

More stories by

Marek Kuchár