Maj Horn by

by 9. 9. 2018

Samostatná výstava dánskej umelkyne v priestore tranzit.sk (kurátorka Lýdia Pribišová) sa v súlade s misiou tejto inštitúcie pohybuje na pomedzí vzdelávania a interdisciplinárnych presahov, a jej esenciálnou súčasťou je nielen terénny a archívny výskum, ale aj práca s komunitou priamo v okolí galérie. Výstava skúma prvky učenia a hry, ktoré prepája s mestským verejným priestorom, otvárajúc pritom otázku prepojenia verejného a súkromného, umenia a urbanizmu, a to všetko cez prizmu detského pohľadu. Maj Horn sa dlhodobo venuje tematike detskej hry a s ňou spojenej histórii detských ihrísk ako miest vyhradených na hranie a učenie (pôvodne len majetnejších) detí. Ako memento sa tak na výstave objavujú okrem iného i pneumatiky, symbolizujúce rozmach automobilizmu, ktorý vyhnal deti z ulice do nového bezpečného priestoru ihrísk. Učenie detí medzi štyrmi stenami a na vyhradenom priestore je v histórii ľudstva pomerne novodobý fenomén, v minulosti bolo prirodzene naviazané na hru v okolitom prostredí. Autorka, nadväzujúc na teoretickú prácu filozofa Colina Warda, ktorý hlásal, že „všetky miesta sú miestami učenia“, deti vo svojom koncepte vracia späť na ulicu, vytrhávajúc ich tak nielen spomedzi štyroch stien, ale aj z „pazúrov“ virtuálnej reality. Výstava Schools without Walls je výsledkom výskumu histórie ihrísk nielen v európskom, ale aj úzko lokálnom kontexte, ako aj workshopov s deťmi z blízkej ZŠ Dr. Ivana Dérera na Jelenej ulici. Fotografie a videá prezentujú vnímanie mestského priestoru deťmi, ktoré sa výrazne líši od dospelých. Dokazuje imagináciu a interaktivitu, ktorú dokázali „vydolovať“ i z utilitárnych mestských prvkov. Deti sa na workshope zo žiakov zmenili na partnerov. Prostredníctvom kritickej diskusie nielen o meste, ale aj o vnímaní, škole a učebnom procese sa učili a zároveň nám dospelým dali dôležitú lekciu z percepcie mestských priestorov a ich hodnoty. Sprievodným programom bola diskusia, kopírujúca interdisciplinaritu výstavy, na ktorej sa okrem umeleckej a pedagogickej problematiky otvorili aj širšie otázky dizajnu, architektúry a mestského aktivizmu.

More stories by

Jana Babušiaková