SMĚREM DO ROKU 2011, Komentáře galeristů a prognózy o obchodě s uměním

11. 2. 2019

1. Jaká pro Vás byla sezóna 2009–2010?
2. Myslíte si, že to nejhorší pominulo, anebo…?


 

OLGA DVOŘÁK

Dvorak Sec Contemporary, Praha.

1. V souvis­losti s mi­mořádně výhodnou situací pro sběratele na světovém trhu se nám podařilo do sbírek našich českých sbě­ratelů dostat několik neuvěři­telných kousků za mimořádně nízkou cenu. Galeristé v New Yorku jsou schopni pro seriózní­ho a vášnivého sběratele z Čech udělat cenu až o padesát procent nižší, když se jednání správně vedou. Zahraniční akvizicí se sbírky českých klientů pomalu stávají méně provinčními, z če­hož mám radost. Rádi bychom sběratele povzbuzovali k tomu, aby soustředili pozornost na mladou newyorskou scénu.

2. To nejhorší pro galeristy zna­mená to nejlepší pro sběratele – nízké ceny za kvalitní věci. Pro­tože při budování sbírek našich klientů stojíme vždy na jejich straně proti galeriím, dealerům a aukčním domům, působíme tedy více jako poradenský dům, budu se těšit, pokud to „nejhor­ší“ bude ještě chvíli trvat. Právě tato situace s kvalitním a pod­hodnoceným uměním povzbu­zuje mezinárodní, konkrétně americké sběratele k větší odva­ze při sbírání třeba i neznámého českého umění. Viděli jsme ta­kovýto obrovský zájem konkrét­ně na veletrhu v Baselu, kterého se naše galerie letos zúčastnila. (pozn. red.: galeristka zde míní veletrh Scope Basel 2010, nikoli důležitější Art Basel).


 

JIŘÍ ŠVESTKA

Galerie Jiří Švestka, Praha.

1. Sezóna 2009–2010 pro mne byla poněkud rozporupl­ná. Na jedné straně mám velkou radost, že se mi podařilo otevřít pobočku v Berlíně a usku­tečnit tam výstavy Ioany Nemes, Miroslava Tichého, Veroniky Holcové, Krištofa Kintery a Mar­kéty Othové, které i ve velké berlínské konkurenci byly vidět a měly úspěch. Na druhé straně se jak Jiri Svestka Berlin, tak i Gale­rie Jiří Švestka v Praze celou se­zonu potýkají s velkým propadem tržeb, hlavně v oblasti secondary market, tedy obchodu s uměním. Pražská výstava Krištofa Kinte­ry na jaře patřila k našim nejna­vštěvovanějším výstavám vůbec.

2. Doufám, že ano. Ale už jsem ten pocit měl letos v březnu, když jsme na veletrhu The Armory Show v New Yorku skutečně skvěle prodávali mladé autory, jako je Krištof Kintera nebo Io­ana Nemes. Nejcennější na tom bylo, že jsme jejich díla prodali do výborných amerických sbírek sběratelům, kteří doposud zřejmě nakupovali ve vyšším cenovém segmentu a krize je „donutila“ vybírat si zajímavé a levnější umění u nás. Na veletrhu v Basi­leji v červnu se ale tento trend bo­hužel pro nás nepotvrdil.


 

DADJA ALTENBURG-KOHL

Galerie Montanelli, Muzeum Monta­nelli MuMo, Praha.

1. Nemůžeme si na­mlouvat, že galerie či muzea a jiné in­stituce a organizace nepociťují finanční krizi. Znamená to, že musíme začít „nově přemýšlet“ a že tzv. „velká party“ pro většinu z nás skonči­la. My sami nyní důsledně uva­žujeme, jak zachovat základní obchodnické zásady rozumných rozpočtů a hospodařit s „low cost“ badžetem. Projekty, plány a sny, které jsme měli na příští roky, se znovu přehodnocují a seškrtáva­jí. Náročné rozpočty na výstavy a projekty by se měly zúročit na­příklad tím, že budou představeny několikrát v různých metropolích, a ne za čtyři týdny deinstalovány. Naše instituce nedostává praktic­ky žádné granty, čekáme a dou­fáme, že se způsoby na poli gran­tových příspěvků zásadně změní. Dokud budou v grantových ko­misích sedět lidé, kteří rozdávají granty sami sobě, zdejší situaci nezměníme. Poukazuji přímo na poměry v Praze a doufám pevně, že se sliby nové vlády uskuteční a že se podaří boj s korupcí posu­nout s úspěchem kupředu. Jsme v bojové pozici a přesně mapuje­me situaci, která se musí změnit. Dokud bude existovat možnost mít pronájem galerijních prostor v nejatraktivnější části centra Pra­hy za patnáct tisíc korun, nebude možné, aby ostatní galerie měly šanci a byly konkurenceschopné. Pokud je mi známo, galerie, kte­ré poctivě pracují, se pořád ješ­tě nemohou z běžného provozu držet na nohou. Pro jejich přežití jsou potřebné jiné privátní zdroje.Naše sezóna byla úspěšná, měli jsme spoustu návštěvníků v ga­lerii i v muzeu. Naším štěstím zůstává, že se nacházíme v turis­tické zóně, která láká též cizince.2. Co znamená nejhorší? Sou­kromý dluh světa dle kalku­lačky na webu časopisu The Economist již dosáhl úrovně čtyřiceti bilionů dolarů a narůstá zhruba každé tři sekundy o dal­ších tři sta padesát tisíc dolarů.Musíme se patrně znovu učit vel­mi zodpovědně žít. Přesto je to, co zde lokálně diskutujeme, a vše, co zde prohlašuji, pořád ještě ja­kési „luxusní naříkání“. Máme sice hospodářskou krizi, ale právě v této krizi bychom asi měli vidět šance především k přehodnocení toho, čemu se říká „konzumní spo­lečnost“, dekadence a nekonečné bažení po dalších nesplnitelných požitcích. Právě v této době jsou kulturní instituce, galerie, muzea a všichni, kteří se zabývají umě­ním, nositeli jakéhosi kolektivní­ho kulturního ducha, který má být podporou a nábojem v obtížných situacích. Tak jako tomu bylo v minulosti. Samozřejmě vidíme, jak se na světových trzích vydá­vají astronomické ceny za umění, zároveň si musíme uvědomit, že se bavíme o milionářských eli­tách. Lidí tohoto druhu můžeme napočítat do sta tisíců. Co je to ale proti miliardám lidí na světě? Poctivé, dobré umění je na dosah, pakliže o ně máme opravdový zá­jem, stačí se projet po Evropě!


 

PETR ŠIMON

Galerie 5. patro, Praha.

1. Minulé dva roky byly obtížné, neboť situace trhu se současným uměním stagnuje, nejen u nás, ale i ve světě. Týká se to přede­vším kvalitních, ale ne mainstre­amových galerií. Ve špičkovém a mnohdy spekulativním seg­mentu panuje paradoxně jakýsi boom, založený na velkém obje­mu peněz, které se v současnosti nedají výhodně investovat do finančních trhů, a tak proudí do trhu s uměním, ale jen do prově­řených hodnot.

 

2. To nejhorší asi pominulo, avšak to ideální je ještě velmi daleko – především v České re­publice a pravděpodobně v řa­dě srovnatelných zemí střední a východní Evropy. Pokud se světová ekonomika zotaví, může se „uzdravit“ i náš trh – v tomto směru bych inklinoval k opatrné­mu optimismu.


 

CAMILLE HUNT A KATHERINE KASTNER

hunt kastner artworks, Praha.

C. H.:

1. Tato sezóna byla lepší než 2008–2009, ta byla zase lepší než 2007–2008 a tak dále. Pro nás je ale zatím každý rok lepší – je to však relativní, když jsme začí­naly s nulou :).

2. Cítily jsme jako „nejhorší“ ob­dobí asi těch několik měsíců na přelomu roků 2007 a 2008. Říká se ale přeci, že opravdoví sběra­telé se najdou pořád, ti jsou ak­tivní za jakýchkoliv podmínek, jenom ti spekulanti zmizeli…

K. K. dodává:

1.–2. Tato diskuze se mi zdá víc akademická, než jaká je realita, ta je více komplikovaná. Jak se vy­jádřila Camille, každý rok fungo­vání naší galerie je lepší a lepší, přesto byla na přelomu roku 2008/09 znát jistá panika a frustrace některých galerií na veletrzích, např. v Londýně (listopad 2008) nebo v Miami (prosinec 2008). Nemůžeme však pořád jen čekat na pocit sebeuspokojení, které přijde v budoucnosti, na to, že bude každý rok lepší a lepší. My dvě stále spíš počítáme s tím, že budeme bez přestávky pracovat a pracovat na zlepšení věhlasu naší galerie.


 

GABRIELA KISOVÁ

Krokus Galéria, Bratislava.

1. Tento rok bol pre nás úspešný z pohľadu prezen­tácie našich umel­cov v zahraničí, pretože sme sa po prvýkrát zúčastnili na dvoch kvalitných veľtrhoch súčasného umenia: na Vienna­fair v máji so samostatnou pre­zentáciou Jany Farmanovej a na Preview Berlin v októbri (Lucia Dovičáková, Erik Šille, Jana Farmanová a Ina Loitzl). Rok nekončí, máme za sebou projekt Monogramistu T. D. a Tomáša Džadoňa, ktorý mal veľmi dob­ré ohlasy, pripravili sme prvú slovenskú výstavu rakúskej au­torky Miriam Bajtaly, ktorá po­chádza z Bratislavy, a skupino­vú výstavu Autoportréty, ktorá pobeží do januára 2011. Nerada by som bilancovala, ale vcelku sme spokojní, projekty vychád­zajú a pribudli nám noví zbera­telia doma aj v zahraničí.

2. Sme optimisti. Galerijná prá­ca nie je vždy len o rýchlom zisku.


 

FILIP VANČO

Photoport, Bratislava.

1. Vynikajúca! Podarilo sa nám udržať si pozíciu na domácej scéne a etablovať sa na scéne medziná­rodnej. Zúčastnili sme sa na štyroch veľtrhoch súčasného umenia, za zázrak môžme považovať účasť na na­jprestížnejšom veľtrhu fotogra­fieParisPhoto2010.Vspolu­práci s vydavateľstvom Slovart sme vydali publikáciu PHOTO­PORT, ktorá má medzinárodnú distribúciu. Všetky naše kroky smerujú k prezentácii umelcov, ktorých zastupujeme na med­zinárodnej scéne, k profesio­nalizácii našej práce s jasnejší­mi predstavami o budúcnosti. Vďaka kvalitnému výstavnému programu a zapájaniu sa do rôz­nych akcií sa nám taktiež poda­rilo zvýšiť návštevnosť laické­ho publika vo Photoportgallery, čo nás veľmi teší. Vzhľadom na rozsah našich aktivít sa sťa­hujeme do nových priestorov, pretože tie staré nám už jed­noducho nepostačujú. Krok za krokom, premyslene a systema­ticky budujeme značku galérie, získavame skúsenosti, rastieme a dospievame.

2. Mám pocit, že druhá otázka smeruje ku kríze, resp. jej ná­sledkom či dozvukom…. Z môj­ho pohľadu kríza nemá len ne­gatíva, ale aj pozitíva – prinúti vás byť oveľa kreatívnejší, viac improvizovať, byť aktívny – a to je veľmi dôležité. Tiež som krí­ze vďačný za to, že utlmila de­veloperské vášne a vyčistila trh s nehnuteľnosťami. Výrazným znížením cien prenájmov tak dala šancu vzniku ďalším no­vým galériám, ktoré toto mesto potrebuje ako soľ.


 

JAN TŘEŠTÍK

Prinz Prager, Praha.

1. Sezóna 2009/2010 byla pro Prinz Prager Gal­lery ve znamení příprav a organiza­ce výstavy Jiřího Georga Dokoupila na Pražském hradě, která svým rozsahem a poměrnou nároč­ností zastínila klasický provoz holešovického prostoru. Přesto se nám podařilo rozšířit, byť na přechodnou dobu, zázemí gale­rie o další prostor areálu Mfac­tory, v kterém vznikla velmi zdařilá výstava posledních prací Zbyňka Sedleckého probíhající v letních měsících. Výstavní se­zónu ukončíme přehlídkou fotek Götze Diergartena, velmi talen­tovaného současného fotografa z Berlína. Z hlediska přehledů prodejnosti jednotlivých autorů zaznamenáváme stálý, byť mír­ný vzestup.

2. Nejhorší ve smyslu ekono­mické krize? Osobně se domní­vám, že skutečná krize na trhu s uměním ještě zdaleka nena­stala, a je otázkou, kdy a zda přijde. Pro mě krize znamená, že více než polovina galerií je nucena ukončit svoji činnost, trh zcela stagnuje, ceny rapid­ně padají, likvidita prodejů je nízká a další podobné znaky. Nic podobného se tu ani ve svě­tě zatím neděje, naopak různé křivky prodejů umění jako art price index či podobné vykazují nárůst cen a jednoznačný zájem ze stran sběratelů či investorů nadále kupovat.


 

MONIKA BURIAN

Vernon Consulting, s. r. o.

1. Rok 2009 pro nás byl velmi slo­žitý. Rok 2010 byl naopak plný nadě­jí. Mnoho věcí se podařilo nasmě­rovat pozitivním směrem. Festival současného umění TINA B. oslavil páté naro­zeniny, za tu dobu si už našel své návštěvníky a letos měl rozhod­ně co ukázat. Podařilo se nám také část uměleckých děl z fes­tivalu prezentovat v Benátkách na Biennale architektury, což je pro nás velký úspěch (pozn. red.: toto prohlášení galeristky zpřes­ňujeme – část děl byla v koleraci s Biennale architektury). V pro­storu Vernon Projekt, kde stále prezentujeme mladé progresivní tvůrce, proběhla výstava Luká­še Machalického, Pauline Bas­tard (Francie) a Ivana Argote (Kolumbie), Andrea Bianconi (Itálie), Patricie Talacko a Ale­xandra Puškina, Nikoly Semotá­nové (všichni tři Česko) a Dani­ela Gonzaleze (Argentina). Další výstava představí mladou českou umělkyni Terezu Hejnovou. V roce 2010 jsme také naváza­li skvělou spolupráci s Českým centrem Praha, kde jsme ote­vřeli výstavu Lines and Frimes dvou umělců – Floriana Gronda a Federica Solmi. V tuto chvíli připravujeme výstavu Amedea Modiglianiho v pražském Obec­ním domě, která bude otevřena od 9. 12. 2010.

2. Bohužel to nejhorší ještě určitě nepominulo. Pro umění nastává doba, kdy přežívají jen ti nejsil­nější. Jsem ale přesvědčená, že umění se stává mimo jiné uzná­vanou investicí, a v Čechách je díky Bohu již spousta lidí, kteří to pochopili.

 

Anketu připravila Helena Konto­vá a redakce Flash Art Czech & Slovak Edition.

Find more stories

Home