Karina Smigla-Bobinski by

by 9. 12. 2019

Výstava ADA, nezávislý performer s odkazom na Adu Lovelace (1815 – 1852) sa v Kunsthalle LAB objavila v rámci festivalu Biela noc. Galéria suplovala funkciu plátna, na ktoré za pomoci interaktivity divákov kreslil vznášajúci sa objekt guľovitého formátu chaotické kresby. Podobne pôsobí aj celá výstava, alebo lepšie povedané atrakcia. K dielu od poľskej autorky Kariny Smigla-Bobinskej nevytlačili materiál s bližším popisom ku koncepčnej rovine diela, existoval iba krátky text pri vstupe do LABu. Ten uviedol Adu ako autorku prvého konceptu počítača. Čo je zavádzajúce, pretože jej zásluha bola mierne odlišná. V roku 1843 Ada preložila do angličtiny text o koncepte Babbageovho analytického prístroja od L. F. Manabrea. Na žiadosť Babbagea ho obohatila o poznámkový aparát a v poznámke G napísala metódy výpočtov a diagram algoritmu na nastavenie stroja tak, aby počítal Bernoulliho čísla, teda tzv. prvý popis softvéru. Zaužívaný formát skladačky s kurátorským textom od Zuzany Pacákovej je možné nájsť na webovej stránke KHB, ale je pomerne mätúci, keďže v SK a EN verzii sú odlišné informácie. Ide pravdepodobne o chybu korektúr, ale z hľadiska genealógie softvérových štúdií pomerne zásadnú. Ada síce v poznámke A pri svojom texte aplikovala myšlienku o možnosti komponovania hudby, avšak zámer vytvoriť softvér na vytváranie umenia (básní, hudby a maľby), ako sa píše v anglickej verzii kurátorského textu a na FB stráne KHB, je nadinterpretáciou. To vyvoláva otázku, ktorý text je správny. Z pozície návštevníka som si dohľadala stránku autorky a zistila, že kurátorský text je viac-menej len kópiou textu od Arnda Wesemanna a Katherine Wong. Tento kompilát sa však odlišuje v časti, kde kurátorka píše, že analytický stroj „by bol schopný generovať napríklad aj umelecké diela“. Je trochu otázne, ako toto tvrdenie chápať v kontexte výstavy, keďže hneď za tým nasleduje veta, že tento fakt „inicioval počiatočnú ideu lietajúcej kresliacej lopty“. Chaos s koncepciou tak jasne naznačuje odborné „pokrivkávanie“ KHB alebo kurátorky.

More stories by

Nina Vidovencová