Martina Freitagová, Ondřej Horák (eds.): Proč umění? by

by 11. 5. 2021

Kniha Proč umění je součástí dlouhodobějšího vzdělávacího projektu, který vznikl na dobrovolné bázi pod záštitou mezinárodní vzdělávací platformy Máš umělecké střevo. MUS se již několik let intenzivně věnuje dialogu mezi studenty, pedagogy, umělci a zástupci středoevropských galerijních institucí. 

Základním impulsem ke vzniku publikace byla spolupráce několika lektorských oddělení a galerií bývalého východního bloku, které mají podobnou historickou zkušenost s přístupem k umění a ke vzdělávání. Přestože v mnoha případech čerpají ze zkušeností zavedených západoevropských institucí, jejich současná situace zůstává v mnoha ohledech specifická (ať už se jedná o roli umění a umělce ve společnosti, nebo o umělecký provoz a jeho financování). 

Za ústřední motiv knihy zvolil autorský tým nejčastěji kladené otázky ze strany studentů a laické veřejnosti, vzešlé z konfrontace s uměleckými díly. „Ukázaly se být dostatečně nosným základem k vybudování struktury výkladu,“ říká jeden z editorů knihy. „Otázky slouží na jedné straně jako silný impuls k diskusi, a na druhé straně přinášejí podněty k zamyšlení, které se mohou týkat jak historických, tak i aktuálních společenských témat.“ Cílem vybraného souboru otázek zde není dobrat se jedné správné odpovědi, ale vést k iniciaci hlubší debaty o díle samotném a okolnostech, za kterých vzniklo. Kniha by tak měla sloužit jako pomůcka pro dospělé a pedagogy, ukázat jim způsob, jakým lze s dospívajícími o umění mluvit.

O nesporném přínosu knihy v tomto směru vypovídá hned několik základních bodů. Podařilo se v ní propojit zdánlivě nepropojitelné na několika úrovních: K edukačním účelům používá díla, která se nacházejí v galeriích dojezdové vzdálenosti; při tvorbě konceptu vychází z dlouhodobých zkušeností, které nasbírali členové lektorských oddělení v průběhu muzejní a galerijní edukace; má jasně vytyčenou cílovou skupinu, které přizpůsobila jazyk i způsob výkladu; poskytuje přehledný soubor reprodukcí a reflektuje výstavní projekty posledních let; jako jeden z mála současných vzdělávacích projektů rozvíjí funkční mezioborovou spolupráci a propojuje tak více náhledů do kompaktního celku.

Nejdůležitějším momentem tu však zůstává snaha o přímé propojení školy, galerie a umění a jejich interakce v přítomném čase. Z tohoto spojení mohou vznikat nové podněty pro všechny zainteresované strany a vést k otevřenějšímu dialogu. Vzájemná debata by měla kultivovat vztahy mezi příslušnými subjekty a hledat nové možnosti, jak začlenit umění do současného vzdělávacího systému a většinové společnosti. Otevírá před námi totiž i tak často kladenou otázku, jakou je smysl lineárního způsobu výkladu dějin umění v dnešní post-digitální době, případně jak dnes vytvářet funkční strukturu propojování jednotlivých informací a vjemů. 

Jak mluvit o umění a na co všechno se ptát? Jaké jsou základní otázky týkající se role umění ve společnosti a jak je definovat? A co potřebujeme k tomu abychom mohli formulovat otázky a hledat odpovědi?

Knihu Proč umění nelze považovat za didaktickou publikaci, neslouží jako přehled nejvýznamnějších děl spolupracujících galerií a není ani příkladnou sondou do dějin umění. Z odborného hlediska k ní, coby učební pomůcce, můžeme mít mnoho faktických výhrad. Podstatným faktem ale zůstává, že úspěšně supluje chybějící vzdělávací publikace pro studenty na vyšším stupni základního vzdělávání a mnoha pedagogům slouží jako průvodce po neznámém území. Doufejme tedy, že pro kulturní a vzdělávací instituce bude impulsem k zařazení tohoto formátu do své produkce.

Autoři knihy do budoucna plánují rozvíjet práci se studenty a pedagogy i v online prostředí. Ke knize vznikají webové stránky www.procumeni.cz, jejichž ambicí je pomocí interaktivity získat zpětnou vazbu a nové stimuly pro rozšíření projektu.

Martina Freitagová, Ondřej Horák (eds.): Proč umění? Magnus Art 2019.
More stories by

Kateřina Fojtíková