Virtuálne zdieľanie ideí – umelci dizajnujú alternatívnu budúcnosť by

by 1. 2. 2023

Uroboros design-art festival – Designing in troubling times, galéria DOX (online)

Pri obhliadnutí sa za prvým ročníkom festivalu Uroboros design-art festival – Designing in troubling times stoja za pozornosť dve roviny organizácie tohto festivalu: na jednej strane to bol jeho obsahový a ideový zámer, na strane druhej jeho for- mát, teda existencia a zdieľanie vo virtuálnom priestore, ktorý je sprostredkovaný digitálnou technológiou.

V roku 2011 spustil Google Art Project ako online platformu, ktorá umožňovala návštevníkom tejto platformy navštíviť v 3D rozhraní interiér sedemnástich významných svetových galérií. Neskôr tento projekt rozšírili o ďalších 134 galérií v mnohých krajinách sveta. Parker Kay v roku 2016 na tento projekt upozorňuje ako na moment, po ktorom väčšina svetovej populácie vzhliadne kultúrne najvýznamnejšie umelecké diela už len prostredníctvom obrazovky nejakého média, a nie osobne. 1 Zrejme to bola len predzvesť nevyhnutného technologického vývoja, no urýchlená globálnou pandémiou koronavírusu, reakcia na ktorú predstavuje ďalší míľnik v histórii digitálnej sieťovej kultúry. Toho dôkazom je množstvo svetových kultúrnych inštitúcií, ktoré v posledných mesiacoch zahájili možnosť participácie na svojej programovej ponuke formou virtuálneho priestoru. Jedným z príkladov je Centrum pre umenie a médiá (ZKM) v nemeckom Karlsruhe, ktorého nedávna vernisáž k výstave Critical Zones – Observatories for Earthly Politics sa konala len v online forme. Nosnou témou výstavy je prerušenie bežného fungovania a pravidiel na našej planéte – novým prístupom k vystavovaniu reagovala na nové pravidlá na Zemi: „Nová politika Zeme si vy- žaduje aj novú politiku výstav: Vysielame naživo!“ 2 

Živý prenos a online priestor bol aj komunikačnou platformou štvordňového festivalu umenia a dizajnu Uroboros, ktorý sa konal pod hlavičkou pražskej galérie DOX v dňoch 13. – 16. 5. 2020. Festival bol súčasťou projektu #DATAMAZE, ktorý od júna 2018 pôsobí pri pražskej galérii DOX a jeho projektovým zámerom je preskúmanie priestoru internetu a súčasných počítačových technológií. Má slúžiť ku kritickej reflexii toho, ako tieto médiá ovplyvňujú a transformujú svet okolo nás. 3

Cieľom samotného festivalu, tematicky združujúceho zložky umenia a kritického (špekulatívneho) dizajnu, ktorý podnecuje verejnú debatu smerom k spoločenským, kultúrnym, politickým alebo etickým problémom, bolo z rôznych perspektív preskúmať možnosti kreatívnej produkcie v súčasnej komplikovanej dobe tak, aby to viedlo k posilneniu pozitívnej zmeny. 4 Experimenty sú nevyhnutnou súčasťou každej umeleckej praxe a dizajn(ovanie) novej budúcnosti bolo v kontexte festivalu organizátormi chápané nielen ako disciplína k riešeniu problémov (problem solving), ale takisto ako stratégia vedúca k nachádzaniu problémov (problem-finding). Dizajn tu hrá rolu nástroja schopného vytvárať alternatívne modely, ktorými by bolo možné čeliť súčasným krízam. 5 

Termín Uroboros 6 v názve festivalu odkazuje k symbolu hada pojedajúceho si svoj vlastný chvost. Pre organizátorov festivalu tento symbol na jednej strane predstavuje metaforu zacyklenosti doby a dizajnových či technologických riešení súčasných spoločenských problémov. Na strane druhej, had v symbolike znovuzrodenia odkazuje k snahe organizátorov iniciovať medzi participantami festivalu premýšľanie o nových metódach a postupoch, ktoré by mohli byť používané v dizajnérskej praxi. 

Myšlienka (nevyh)nutnosti zmeny bola počas festivalu zdôrazňovaná za pomoci tém často skloňovaných v posledných rokoch: téma post-antropocénu, klimatická, ekologická či eko-politická kríza; umelecké kódovanie či algoritmická kreativita upozorňujúce na problematiku moci a inakosti v spoločnosti; urbanizácia digitálneho priestoru; a napokon akcentovanie témy najsúčasnejšej – karantény globálnej spoločnosti, ktorá postihla fyzický priestor a zásadným spôsobom obmedzila existenciu v ňom. Ako napovedá jedna z organizátoriek festivalu Lenka Hámošová, jednou z hlavných motivácií kurátorov bolo na pozadí týchto pálčivých tém napomôcť etablovaniu kritických, experimentálnych foriem dizajnu a výskumu (design research) do česko-slovenského prostredia. 

Festivalový spôsob prezentácie, workshopy, diskusie, performancie, role-playing aktivity (LARP), spoločné varenie, neformálne stretnutia vo VR chat roomoch a podobne, boli umožnené kombináciou expresívnej architektúry média a elementov telekomunikácie. Tieto elementy poskytovali počas festivalu priestor pre aktívnu spoluprácu a participáciu všetkých zúčastnených. Formát online priestoru generuje v porovnaní s fyzickým priestorom nové podoby urbánnej a sociálnej skúsenosti účastníkov eventu. Ovplyvňuje spôsoby, akými spolu komunikujeme, ako i systémy interakcie človeka a technológie. Umelecké experimenty, o ktorých sa počas festivalu diskutovalo, testovali okrem iného práve takéto pravidlá, prítomné vo fyzickom a virtuálnom priestore. Prepojením týchto svetov vznikajú krajiny umelé, syntetické, umožňujúce konfrontáciu materiálneho a virtuálneho. 

Festival Uroboros design-art festival – Designing in troubling times, bol jeden z prvých eventov v oblasti tzv. design research, experimentálneho a participatívneho dizajnu, kritického dizajnu a umenia, ktorý kreatívne reagoval na prebiehajúcu pandémiu. Vygeneroval možnosti nových foriem spolupráce medzinárodných umelcov a teoretikov, tak z oblasti dizajnu, ako aj umeleckých, či neumeleckých sfér, a tým obohatil aj lokálne prostredie. Po skončení prvého ročníka sa motiváciou organizačného tímu stalo zorganizovanie pokračovania festivalu v hybridnom formáte, kde bude možné spojiť oba svety, fyzický aj virtuálny. Uberajú sa teda rovnakým smerom ako napríklad zmieňovaná ZKM Karlsruhe, ale aj iné významné svetové kultúrne inštitúcie v snahe o vytvorenie medzinárodnej platformy pre kreatívnu a kritickú spoluprácu v oblasti teórie a praxe umenia. 

Sprievodným programom ukončeného festivalu Uroboros je výstava Začarovaný kruh, ktorú je možné navštíviť v pražskej galérii DOX. 7 Výstava je treťou fázou spomínaného vzdelávacieho projektu #DATAMAZE a tematizuje metaforu začarovaného kruhu. V tvorbe vystavujúcich umelcov sú konfrontované témy ľudského a strojového učenia či skúmané možnosti umelej inteligencie komunikovať nám, kto vlastne sme. V digi- tálne determinovanom svete sa musíme neustále dookola pýtať: kto je to človek? – ľudské telo a zmysly v McLuhanovskom význame technologicky rozšírené o protézu počítača, ktorý rozširuje jeho imagináciu, ktorú je však potrebné trénovať rovnako intenzívne ako počítačové kódy.

Monika Szűcsová je teoretička interaktívnych médií.

1 KAY, Parker. A Cube has Six Sides. The White Cube as Medium. The Canadian Academy: Rome, 2016.

2 ZKM webpage. Virtual Opening and Streaming Festival: Critical Zones [online], [cit. 3. 6. 2020] Dostupné z: https:// zkm.de/en/event/2020/05/ virtual-opening-and-streaming-festival-critical-zone- s?fbclid=IwAR1PG08VC- sU1VZj3yZIniIV7N2tEsnB- TtShr3R3PgI9n2qyP6jbW- nU0S490. „A new Earth policy also requires a new exhibition policy: We are broadcasting!“

3 DOX. #DATAMAZE: Hidden Layers. [online], [cit. 1. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.dox.cz/en/whats-on/da-

tamaze-hidden-layers#pokracovani

4 alttab.design. UROBOROS: DESIGNING IN TROUBLING TIMES [online], [cit. 1. 6. 2020]. Dostupné z: https://www. alttab.design/projects/

5 Viac k projektovému zámeru organizátorov festivalu je k dispozícii v článku: HÁMOŠOVÁ, Lenka. Dizajn v znepo- kojivej dobe. e.designum, 20. 2. 2020. [online] Dostupné z: https://edesignum.scd.sk/?udalosti&sprava=dizajn-v-zne- pokojivej-dobe&fbclid=IwAR0wxQua-C50JSgcBXJBY0r- 387PLW0GFI0O5UZBRa988qadJNWhOnPkOnsY

6 Lexiko. Termín Uroboros [online], [cit. 2. 6. 2020]. Dostup- né z: https://www.lexico.com/definition/uroboros a Symbolic Meaning. Uroboros [online], [cit. 2. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.symbolic-meanings.com/2008/03/22/sym- bolic-meaning-of-uroboros/?fbclid=IwAR2aHam4-bkyeZ- 8sFTrjR7xh_DhxNCmfgYwoqF9n5YuPafwXztpwq7TLkP8

7 Viac informácií k projektu a výstave je k dispozícii na webe galérie DOX. [online] Dostupné z: https://www.dox.cz/ program/datamaze-zacarovany-kruh

More stories by

Monika Szűcsová