Knihy.sk

22. 4. 2015

Curating ‘Eastern Europe’ and Beyond: Art Histories through the Exhibition

Editorka: Mária Orišková

Autori textov: Mária Orišková, Louisa Avgita, Kelly Presutti, Cristian Nae, Gábor Ébli, Piotr Piotrowski, Zdenka Badovinac, Steven ten Thije, Andrzej Szczerski, Izabela Kowalczyk, Branka Stipančić, Edit András, Jana Ševčíková, Jiří Ševčík, Suzana Milevska, Zuzana Štefková

 

Zborník je rozsiahlou antológiou teoretických textov zaoberajúcich sa výstavnými praktikami z obdobia po roku 1989, prezentujúcimi umenie vytvorené autormi pôsobiacimi v strednej a východnej Európe počas 20. a 21. storočia. Analyzuje vplyvy týchto praktík a realizovaných výstav na diskurz medzinárodného (globálneho)súčasného umenia. Cieľom publikácie je poukázať na to,ako výstava, médium prepájajúce umelcov, kurátorov, inštitúcie, ale i rôzne geografické priestory, sprostredkúva, historizuje a nanovo formuluje dejiny umenia bývalej východnej Európy v globálnom priestore. Ambíciou publikácie bolo predstaviť rôzne typy, formáty a druhy výstavy týkajúce sa (nielen) daného geopolitického rámca. Východná Európa sa pomaly dostáva z izolácie, stáva sa hráčom v umeleckohistorickom diskurze, v medzinárodnej globálnej komunikácii a spolupráci. Z bývalých izolovaných miest v tejto časti svetadiela sa aktuálne stávajú atraktívne progresívne centrá súčasného umeleckého i teoretického diania. V nedávnej dobe sa objavili nielen nové paralelné, horizontálne, postkoloniálne rozprávania a rozličné inovatívne výskumné koncepcie, ale aj alternatívne modely inštitucionálnej spolupráce, ktoré postupne rozpúšťali staré hierarchie, delenia a stereotypy. Ústrednou tematickou líniou antológie je teda rekonfigurácia kurátorskej praxe, stratégií, ako aj umelecko-historických kánonov.

Redakcia

 Ján Kralovič: Teritórium ulica (Umenie akcie v mestskom priestore v rokoch 1965 – 1989 na Slovensku)

Názov publikácie avizuje z hľadiska kolektívnej pamäti pretrvávajúce a stále aktuálne „stopy“, ktoré v slovenskom alternatívnom umení viazanom na mestské prostredie zanechali akční umelci, performeri.

Ján Kralovič v podnázve knihy vymedzuje časový rámec svojej práce rokmi 1965–1989, teda obdobím rokov totality, v ktorej akčné umenie zohrávalo veľmi dôležitú úlohu v okruhu alternatívneho umenia. Vo svojich hermeneutických postupoch, s cieľom vysledovať prínos a podstatné črty akcií a performancií v základnej chronologickej línii na pozadí spoločenského a politického kontextu doby, autor vhodne uplatňuje komparácie s vybranými dielami z umenia akcie vo svete. Oporou pre jeho hĺbkové analýzy sú nielen domáce odborné texty dotýkajúce sa umenia akcie, ale aj rozhovory s umelcami a orientácia v relevantnej domácej i zahraničnej literatúre široko presahujúcej hranice umenovednej spisby smerom k filozofii, sociológii i antropológii. Interpretácie sú zmesou konfrontácie teoretických názorov a vlastných sond do jednotlivých podôb akčného umenia, odhaľovaním ich významových odlišností i príbuzností.

Kralovičovi sa v publikácii Teritórium ulica podarilo poodhaliť aj mnohé doteraz v súvislosti s akciou nereflektované problémy (napr. otázky kontextu miesta, autora ako subjektu v mestskom priestore, sociálneho tela a pod.). Publikácia prináša nielen komplexný pohľad na známe skutočnosti, prehodnotenie a doplnenie typologickej škály umenia akcie v mestskom prostredí na Slovensku, ale zároveň rozkrýva zložitosť a viacvrstevnosť vzťahu umelca k prostrediu, v ktorom žije, i dobovému spoločenskému kontextu.

Zora Rusinová

 


 

Tomáš Werner: Prostě pes Q kdekoliv

 

Pro Tomáše Wernera je fotografie jedním z přirozených vyjadřovacích projevů vedle performancí, instalací nebo videa. Jeho fotografické uvažování se příliš nevztahuje k soudobé praxi fotografie, to spíše vede dialog se současným uměním. Přesto byly jeho starší fotografické práce z let 2009 až 2013 průzkumem fotografického jazyka, ustálených žánrů a postupů. Podrýval v nich samozřejmě přijímanou iluzivnost fotografie, odkláněl pohled diváka od propadnutí iluze obrazu k pohledu na jeho konstruovanost. Nebyla to neurčitá hra s vizualitou a otevřeným koncem, ale důsledná snaha komunikovat s divákem bez obvyklých stereotypů estetizované fotografie.Řada projektů byla přímo interaktivní hrou se spoluhráči nebo diváky, kteří si toho ani nemusí být vědomi.

Na pozadí těchto prací rozvinul svůj nejnovější fotografický soubor. Vypůjčený pes „Q“ s neobyčejnou ochotou pózuje na nejobskurnějších místech, které mu Tomáš Werner určí jako nejvhodnější piedestaly, od podstavců soch přes fontány, poštovní schránky až po výklenky, trubky a vyústění klimatizace na fasádách domů. Kde se bere autorova vnitřní nutnost prezentovat venčení psa jako umění? Nebo tematizovat samotný akt portrétování psa a jeho pózování? Věřme tomuto natěšenému čtyřletému špicovi, který dlouze a upřeně hledí do objektivu iPhonu, že plně ví, co znamená být portrétován, a uvědomuje si důležitost této chvíle. Zachycení okamžiku akce, dokumentace performance s nepochybně cirkusovými prvky může u českého diváka evokovat sérii fotografií Karla Čapka, která posléze vyústila v knihu Dášeňka čili život štěněte. Zde také autor podrobně popisuje úkony spojené s pořizováním portrétu psa. Rovněž Tomáš Werner se výsledky své práce chystá publikovat, a to v londýnském nakladatelství GOST Books s úvodním textem Elliotta Erwitta.

Tomáš Pospěch

Find more stories

Home