Matej Fabian by

by 26. 3. 2024

Výstava STRATEGICON od Mateja Fabiana (1979) v galérii Soga nás vtiahne do rozsiahleho reflektívneho priestoru vojenských stratégií a ich vplyvu na formovanie stredoeurópskej identity. Jedenásť veľkoformátových malieb, rozkladajúcich sa na ploche 200 metrov štvorcových, prezentuje nekonvenčný pohľad na udalosti dejín – prednostne Uhorska a dnešného Slovenska v období 907-1866. Tieto udalosti nie sú len pasívnymi objektmi pozorovania, ale stávajú sa aktívnymi účastníkmi posunov a reinterpretácie hlbších kultúrnych, sociálnych a geo-politických štruktúr.

Skúmaním rôznorodosti techník a materiálov autor vytvára kompozície, kde čiastočne odhalené plátna tvoria základ pre viacvrstvové kombinácie od kresieb tušom a olejovými pastelmi po prácu s akrylovými farbami, sprejmi či šitím na plátne. Rozmiestnenie jednotiek v teréne je jedným z kľúčových faktorov pre výsledok boja, no často je ovplyvnené nečakanými udalosťami. Táto viacvrstvovosť sa odzrkadľuje v kompozíciách, kde autor manipuluje prvými plánmi malieb a smerovaním vojenských operácií. Šípky a fragmenty vojenských pozícií predstavujú hlavné kompozičné prvky, na ktorých je založená aj ďalšia, figurálna vrstva. Všetky tieto faktory otvárajú možnosti na zamyslenie sa nad dynamickou re|formáciou dejín a ich významov.

S dôrazom na viacvrstvové vnímanie reality a vzájomné prepojenia živých i neživých entít a ich, nie bezpodmienečne viditeľných väzieb medzi ľuďmi, prírodou a technológiou, sa STRATEGICON stáva priestorom diskusií o alternatívnych aspektoch ľudskej existencie.

V súčasnom svete, kde čelíme narastajúcej komplexnosti globálnych výziev, je táto výstava viac než len umeleckým eventom. Je okamihom stretnutia vizuálnych reflexií a kritických analýz, vedúcich k pochopeniu hlbších vrstiev našej kultúrnej identity a historických súvislostí. STRATEGICON sa stáva situáciou, kedy umenie prekonáva hranice antropocentrizmu a otvára nové cesty porozumenia a objavenia iných konotácií. Umelecké diela nie sú len statickými reprezentáciami minulosti, ale dynamickými prostriedkami našej súčasnej identity a budúcej evolúcie.

Pohľad do výstavy Mateja Fabiana Strategicon v Galérii Soga, foto: Tomáš Manina, Miro Miklas.
More stories by

Zuzana Križalkovičová