Výberové konania na riaditeľa/ku Galérie mesta Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska

11. 12. 2019

Bratislava, 9. december 2019 – Zverejnili sme ďalšie výberové konania. Tentokrát na šéfov mestských príspevkových organizácií v oblasti kultúry, konkrétne Galéria mesta Bratislavy a Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Záujemcovia na obe uvedené pozície sa môžu prihlásiť do 20.januára 2020.

Prvým vyhláseným je výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Galéria mesta Bratislavy. Galéria mesta Bratislavy je zbierkotvornou, vedecko-výskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti galerijných činností pre mesto. Zámerom vedenia mesta je, aby bola galéria modernou mestskou inštitúciou, ktorá vystupuje ako otvorené verejné fórum a vo svojej činnosti reflektuje súčasné sociálne, kultúrne, ekologické a technologické výzvy. Inštitúciou, ktorá dodržiava a posúva profesionálne štandardy v oblasti svojho pôsobenia. Očakávame nastavenie aktuálnej a progresívnej programovej dramaturgie galérie ako celku, ako aj jej jednotlivých pracovísk.

Od riaditeľa/ky sa očakáva profesionalizácia riadenia galérie, ako aj komplexné obsahové a priestorové prehodnotenie funkcie a prevádzky objektov, v ktorých galéria v súčasnosti sídli. Dôležité je tiež posilnenie orientácie na návštevníka a verejnosť.

Očakávaný termín nástupu riaditeľa/ky GMB je marec – máj 2020.

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov/ky je možné nájsť TU.

Druhým vyhláseným je výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Bratislavské kultúrne a informačné stredisko je hlavný dodávateľ kultúrnych technických a produkčných služieb pre magistrát a mestské organizácie v Bratislave. Dramaturgicky a organizačne zabezpečuje prioritné podujatia hlavného mesta, spolupracuje na organizovaní mestského kultúrneho života. Zámerom vedenia mesta je, aby bola organizácia primárne servisnou organizáciou pre mesto a ostatné mestské organizácie, aby pravidelne vyhodnocovala realizované podujatia pomocou merateľných indikátorov, aby zabezpečila inováciu programovej skladby a tiež aby mal mechanizmus produkčnej, technickej a informačnej podpory vopred známe a transparentné pravidlá.

Od riaditeľa/ky sa očakáva profesionalizácia riadenia organizácie. Riaditeľ/ka bude poskytovať plnú súčinnosť pri presadzovaní a implementácii želaných zmien v organizácii, ako aj identifikácii dopadov zmien na činnosť organizácie, v prvých mesiacoch zrealizuje hĺbkový audit inštitúcie a zoptimalizuje prevádzkové podmienky.

Očakávaný termín nástupu riaditeľa/ky BKIS je marec – máj 2020.

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov/ky je možné nájsť TU.

Proces výberu nových šéfov aj týchto mestských príspevkových organizácií bude rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch. Teda opäť sa bude riadiť jasnými pravidlami, pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú odborníci a o postupe celého výberu budeme opäť transparentne informovať. Cieľom je vybrať do manažmentu organizácií skúsených odborníkov s vysokou mierou osobnej a profesionálnej integrity, ktorí dokážu dať organizácii rozvojový impulz, zabezpečia vysokú kvalitu poskytovaných služieb a vykonávaných činností.

Zároveň pokračujeme v príprave ďalších výberových konaní na riaditeľov/ky mestských príspevkových organizácií Mestskej knižnice v Bratislave, Múzea mesta Bratislavy, Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave,  Zoologickej záhrady Bratislava a Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. O vyhlásení výberových konaní na tieto pozície budeme rovnako včas informovať.

Find more stories

Archiv