JAN PFEIFFER: OHEŇ ZAČÍNÁ STÁLE ZNOVU by

by 11. 10. 2013

Tvorba Jana Pfeiffera je již delší dobu plná referencí k symbolickým systémům a metaforickému vidění našeho světa. Vstupem do tohoto posunutého vnímání životních a kulturních situací jakožto světa forem a jejich symbolického chápání byla i jeho výstava v brněnské Galerii Off/Format. Jako již několikrát předtím i zde propojil Pfeiffer několik zdánlivě samostatných prvků do jednotné instalace, která však vytváří zajímavý celek nejen díky svému komplexnímu a výsostně výtvarnému architektonickému řešení, jež je pro autora rovněž velice typické. V realizaci spojující video, objekty i kresbu hraje zásadní roli autorův zájem o zkušenost konkrétního místa, jež ho svými symbolickými referencemi inspirovalo nejen tematicky, ale především formálně. Historický i kulturní kontext s daným tématem provázaný je autorovi zdrojem k vytvoření podobenství založeného na formálních blízkostech i protikladech. Na logos založená legenda a kulturní systém je pro něj jen paralelou autonomního působení samotných forem jako kulturního kódu. Od počátečního videa, na němž aktérka v blízkovýchodním prostředí pomocí znakové řeči těla – Eurythmie – neustále opakuje ono „Oheň začíná stále znovu“, přes na stropě umístěnou abstrahovanou oktogonální „korunu“ vstupující do vztahu s divákem ve chvíli, kdy se postaví přímo pod ní, a následný oktogonální prostor, v němž jsou prezentovány čtyři scénicky pojaté krajinné výjevy, vede divákova cesta až k pozůstatkům performativního aktu autora, jenž pomocí zvukových vln způsobených smyčcem vytvořil na kovových destičkách v sypaném materiálu abstraktní pravidelné vzory. Tyto čtyři různorodé složky instalace dohromady skutečně vytvářejí jakousi cestu, složenou z různých podob autorova chápání místa jako dané specifické situace i navrstvení kulturních významů. Místa, které je určováno dějinami, i dějiny svým charakterem samo předurčující. Zdánlivě archaické chápání světa je mu zdrojem pro novou možnost jeho aktuálního porozumění.

JAN PFEIFFER, Oheň začíná stále znovu, 2012, instalace, foto: archiv autora; Oheň začíná stále znovu, 2012, sekvence z videa.

Viktor Čech

More stories by

Viktor Čech