SKLENOFKA by

by 20. 12. 2016

Od septembra do decembra 2015 sa stal z bývalej predajne Tatraskla na Trhovej ulici v Trnave dočasný umelecko-edukatívny priestor. Špecifickým znakom jeho architektúry je takmer úplná absencia pevných murovaných stien, sú nahradené sklenenými blokmi. Táto transparentnosť sa stala východiskom ako pre pracovný názov priestoru, tak aj pre celú koncepciu jeho fungovania. Sklenofka nie je totiž ani galéria, nie je to ani alternatívny výstavný či klubový priestor, je to priestor, ktorý poskytuje špecifické možnosti a nabáda k site-specific umeleckým projektom. Programová náplň sa pohybuje na pomedzí umenia a vzdelávania – hľadania novej praxe v umeleckej edukácii, rozvoj tvorivosti a kritického myslenia. Na začiatku však nebola potreba založiť nový umelecký priestor, ale nájsť miesto na realizáciu experimentu, ktorý by otestoval spojenie kurátorstva a umeleckej edukácie. Pridať, zdieľať, učiť sa – kľúčové slová, ktoré sa neskôr stali aj názvom procesuálnej experimentálnej „výstavy“ ADD-SHARE-LEARN.

Autorkou tohto umelecko-edukatívneho projektu je Zuzana Branišová, výtvarníčka a pedagogička na Katedre pedagogiky výtvarného umenia PdF TU. Spomenutý projekt má viacero vzájomne previazaných vrstiev. Dotýka sa súčasných tendencií v edukácii, základnými typmi myslenia, participatívneho a kolaboratívneho umenia, ale aj participatívnou kurátorskou praxou. Umenie ako vzdelávanie je pre Zuzanu Branišovú ťažiskovým bodom a výtvarným médiom sa stáva vzdelávanie v jeho rôznych podobách. Procesuálny základ a smerovanie projektu je porovnateľné s priebehom a vrstvením vzdelávania. V praxi to znamenalo vytvorenie siete eventov, špecifických workshopov a integráciu vyučovania umeleckých predmetov domovskej katedry. Otvorené stretnutia, Otvorené vyučovanie, tzv. Hodziny v Sklenofke či self-organized workshop neznamenali samostatne stojace eventy, ale boli vytvorené s možnosťou vzájomného prepojenia, odovzdávania a pridávania informácií. Prívlastok otvorené nie je náhodný. Každá z tu vykonávaných činností bola prístupná verejnosti jednak pohľadom, jednak do nej môže ktokoľvek kedykoľvek vstúpiť a stať sa jej súčasťou.

Projekt ADD-SHARE-LEARN bol súčasťou medzinárodného sympózia Conjunctions of Curating and Art Education organizovaného Katedrou pedagogiky výtvarného umenia PdF TU (B. Balážová, Z. Branišová, M. Orišková), tranzit.sk (J. Angel) a SNG v Bratislave 21. – 23. 10. 2015. Účastníci v prvých dvoch dňoch predstavili spôsoby, akými sa dnes pracuje v umeleckej edukácii na pôde inštitúcií (C. Hummel, D. Hegyi, F. Zolyóm, M. Holzer, H. Ohtonen a iní). Počas sympózia boli priblížené možnosti komunitného alebo procesuálneho umeleckého vzdelávania cez kurátorské či autorské umelecko-vdzelávacie projekty. Záver sympózia bol venovaný návšteve Sklenofky, predstaveniu jej koncepcie a štruktúry fungovania, ako aj oboznámeniu účastníkov sympózia s priebehom experimentu ADD-SHARE-LEARN.

A aké bude ďalšie smerovanie Sklenofky? V budúcnosti ju bude potrebné inštitucionálne aj personálne zastrešiť, buď ako ume- lecké laboratórium fungujúce popri Pedagogickej fakulte, alebo inak. Dúfajme, že tým nič nestratí zo svojej mnohovrstevnej transparentnosti

 

Projekt ADD-SHARE-LEARN v Sklenofke v Trnave / 2015 / foto: Zuzana Branišová.

 

Miroslava K. Valová

More stories by

Miroslava K. Valová