Otvorená galéria by

by 5. 6. 2018

Galérie už dávno nie sú miestami, kam sa divák zívajúc vyberie len v upršané popoludnie, ale stali sa centrami živého diskurzu nielen o umeleckých, ale aj o spoločenských témach pre najrozličnejšie skupiny návštevníkov. Galerijná pedagogika, stojaca v centre týchto zmien, má však nedostatok odborných platforiem a príležitostí pre výmenu skúseností. Aj preto sa v spolupráci vzdelávacích oddelení Slovenskej národnej galérie a Kunsthalle Bratislava uskutočnila 25. apríla 2018 konferencia Otvorená galéria ponúkajúca priestor najmä galerijnej pedagogike pracujúcej so súčasným umením. S prispievateľmi z Čiech a Slovenska sa v „osmičkovom“ roku taktiež zaradila k podujatiam, ktoré si uctili 100. výročie vzniku Československa. Úvodný príspevok Marie Fulkovej z UK v Prahe hovoril o nových výzvach, s ktorými je galerijná pedagogika konfrontovaná, ako i teoretických východiskách vzdelávania, ktoré reaguje na nový typ návštevníka s novými potrebami.

Z pohľadu galerijnej pedagogiky ako odboru fungujúceho nie len na vzdelávacom, ale aj umenovednom princípe, zaujal príspevok Marcely Kvetkovej, ktorý rozprával príbeh etablovania sa kurzu Múzejnej a galerijnej pedagogiky na UK v Bratislave, ktorý študentom dejín umenia ponúka širší pohľad na galerijnú prax. Jedným z tematických okruhov boli aj edukatívne vstupy do výstav, ktoré ako sprievodné listy komunikujú s divákom, či už individuálne, ako prezentovala Barbora Tribulová zo SNG, alebo v rámci školskej skupiny, keď pomáhajú prehlbovať skúsenosť s funkcionalistickou architektúrou vily Tugendhat ako umeleckým dielom. Predstavili sa tu i väčšie vstupy vo forme inštalácií, ako interaktívne štúdiá pražskej Národní galerie, alebo inštalácia Jozefa Matušku, ktorý v Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku pristúpil k stálej zbierke nielen z pozície pedagóga, ale i výtvarníka, a diela známeho modernistu vložil do nového kontextu. Samostatnou kapitolou je koncepcia edukačných výstav Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici, ktoré didakticky pracujú s percepciou diel a výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami. Veľmi dôležitým okruhom konferencie sa stala práca s rozličnými diváckymi skupinami priamo v galérii, ako napr. s mamičkami a deťmi na materskej dovolenke, zrakovo postihnutými či rodinami s deťmi, alebo koncept detských komentovaných prehliadok v Kunsthalle Bratislava (detskí mediátori).

Oldřich Bystrický z Národnej galérie v Prahe v KHB Klube, foto: archív SNG.

Ako dôležitá sa ukazuje i práca mimo galerijných brán, a teda získavanie nových potencionálnych divákov – či už inovatívnymi programami na školách, ktoré prezentovali galerijné pedagogičky z PLATO Ostrava, alebo sociálne angažované projekty Ondřeja Horáka vstupujúce na netradičné miesta. Galérie sa v súčasnosti otvárajú mnohým komunitám, ale nemenej dôležitým faktom, ktorý rezonoval vo viacerých príspevkoch, je to, že vízia otvorenej galérie funguje oboma smermi – nielen v rámci pozývania nového publika, ale i presahom galerijnej edukatívnej činnosti do vonkajšieho sveta. Galériou to nekončí – kľúče, ktoré v nej divák získa, mu totiž v budúcnosti umožnia otvoriť mnohé dvere. Vydanie zborníka z konferencie je plánované na jeseň tohto roku.

More stories by

Jana Babušiaková