Mám rada pozornosť by

by 11. 3. 2018

Mám rada pozornosť je projektom, ktorý sa nedá úplne nazvať výstavou, skôr verejnou prezentáciou umeleckého výskumu viacerých vrstiev architektúry a inštitúcie. Objektom výskumu je Pretórium – jeden z výstavných priestorov Stredoslovenskej galérie v Banskej Bystrici a zároveň jedna z najvýznamnejších renesančných pamiatok na Slovensku. Od svojho vzniku v 15. storočí vždy slúžila na verejné účely (bašta, radnica, škola, múzeum) a vďaka nim prešla viacerými prestavbami. Dnes by to nebolo možné bez architektonickohistorického výskumu, ten však doteraz úplne absentuje. Aj tento motív prispel k projektu kurátorky Zuzany L. Majlingovej a vybraných umelcov, ktorí majú k tejto budove osobitý vzťah: Jana Kapelová, Lucia Luptáková, Matej Gavula, Oldřich Morys. Slovo pozornosť je myslené minimálne v dvoch významoch: sústredenie na seba ako kultivovanie schopnosti byť pozorný, a sústredenie ako také, zameranie či pozorné sledovanie diania. Sústredený pohyb návštevníka po galérii je spolutvorcom projektu, ktorý vznikal v interakcii kurátorky a autorov na spoločných workshopoch od leta 2017. Postupne objavované historické podklady boli materiálom pre umelecké výstupy, či skôr „vstupy do vrstiev“ Pretória. Diela, ktoré sú reakciou na fyzickú percepciu budovy, obsadili všetky jej priestory – od pivnice po povalu, vrátane komínov, stien, schodísk či ochodzí. Tu všade bolo možné sprostredkovať kolektívnu či individuálnu, sociálnu či inštitucionálnu pamäť miesta, ponúknuť „návod, ako bezprostredne nazerať na realitu“. Ďalším konceptuálnym v(ý)stupom bol „sociálny experiment“ – inzerát, ktorý obsadil verejné priestory v Banskej Bystrici: SSG ponúkla pre záujemcov zadarmo do prenájmu počas trvania výstavy priestory Pretória, čím sa budova stala hostiteľkou pikniku, kanceláriou aj prednáškovou sálou. Kurátorka aj autori poskytli galérii zároveň finančný dar, ktorým umožnili vstupné na výstavu zadarmo. Cieľom bola väčšia otvorenosť verejnému diskurzu, objavovanie spojitostí mesta a miesta, jeho histórie, súčasnosti i budúcnosti.