Maľbou vanie, sochou mrazí by

by 9. 9. 2018

Výstavný projekt Galérie umelcov Spiša s názvom Maľbou vanie, sochou mrazí pod kurátorskou taktovkou Vladimíra Beskida je pomyselnou sondou do aktuálneho diania na slovenskej výtvarnej scéne v oblasti maľby a sochy. Výstava predstavuje dialóg a otvorenú konfrontáciu tradičných médií v dielach dvanástich výtvarníkov mladej a strednej generácie. Diferenciálne poňatie maľby otvára hracie pole s dvoma evidentne dešifrovateľnými líniami. V prvej sa maľba stáva intímnou výpoveďou umelca, demaskujúcou problémy súčasnej spoločnosti s ostrým sociálno-kritickým kontextom (L. Dovičáková). Do popredia vystupujú metaforické výjavy umocnené provokujúcim koloritom s odkazom na alarmujúci vplyv masových komunikačných prostriedkov (E. Šille) a názorová uniformita rozbitá útržkami iluzívnych predmetov vrhajúcich nás späť z komfortných sociálnych rolí do sveta katastrofických vízií predostretých cez prizmu naivného detského sveta (M. Černušák). Predmetom druhej, introvertnej línie maľby je maľba samotná, so snahou expandovať aj za pomyselné hranice rámu. Otvára sa možnosť experimentovania s plátnom, s priznaním jeho opozitnej strany, ktorá sa tak stáva nositeľkou výpovede (F. Demeter), a experimentovania s maľbou na atypické materiály (R. Podhorský). Diela oscilujú na hranici individuálneho výtvarného prejavu, citácie a ikonografie industriálnych konštrukcií v konfrontácii s interpretáciami architektúry historických epoch (M. Blažo, J. Vasilko). Pendantom k plošnej maľbe sa stáva socha so svojimi príznačnými špecifikami ilustrujúcimi jej súčasné podoby. Odklon od vertikality, fragmentárnosť, deštrukcia tvarov, kombinácia netradičných materiálov či príklon k objektu v duchu konceptualizmu je len prierezom vystavených diel (V. Frešo, M. Kvetan, M. Trubač, J. Zelinka, V. Žáková). Dlhodobý výskum kurátora a jeho orientácia na výtvarnej scéne sa premietla do briskného dialógu diel a prezentácie širokého diapazónu techník. Výstava je odvážnym svedectvom aktuálneho vývoja maľby a sochy a otvára znepokojivé otázky ich ďalšieho smerovania.

More stories by

Lenka Králová