Michaela Šuranská by

by 7. 2. 2022

Výstava Of Previous and Next Spaces, ktorá vznikla ako výsledok dvojtýždňovej rezidencie Michaely Šuranskej v multimediálnom priestore pre súčasnú kultúru Nástupište 1-12 v Topoľčanoch, je sondou do historickej pamäti. Názov výstavy odkazuje k balansu medzi minulosťou a budúcnosťou miesta, vyjadruje časový úsek transformácie nehmatateľných kvalít genius loci utvoreného z nánosov spomienok a lokálnej mytológie. Práve naratívna história utvára naše sebaurčenie vo svete. Sme súčasťou malých a veľkých príbehov modifikovaných a opakujúcich sa v toku času. Jedným z takýchto príbehov je „národ“. Je to príbeh vymedzujúci: vymedzuje územie, vymedzuje „my“ a „oni“. Národná identita a previazanosť s pôdou predkov sú témy, ktoré dlhodobo zaujímajú Michaelu Šuranskú, pričom poukazuje na ich ambivalentnosť. Kriticky nazerá predovšetkým na všeobecný vzostup popularity návratu k tradíciám v napojení na agresívny nacionalizmus. Akoby upriamenosť na lokálne príbehy vylučovala príbehy odlišné. Táto spoločensky závažná skutočnosť sa pre autorku stáva východiskom skúmania, ktoré prechádza od minulosti k prítomnosti a späť. Nejde pritom o systematické vedecké uvažovanie, skôr o „náhodný“ archeologický výskum v zmäti folkloristických poloprávd, patriarchálnych princípov, patriotických výstredností a heroického egocentrizmu.

V rámci rezidencie bolo pre autorku dôležité mapovanie terénu, záznam reálneho aj fiktívneho času v priestore. Návšteva blízkeho archeologického náleziska Bojná jej dala podnety na prepojenie súčasného verejného priestoru s minulosťou. Veľkoplošná maľba zobrazujúca terén odkrývania historických stôp a artefaktov je transkripciou a apropriáciou špecifickej fyzickej lokality do plochy obrazu. Uchopenie je expresívne – dynamický pohyb, ktorý zanecháva stopy farby na plátne, sa stáva súčasťou rituálu.

Procesuálny časopriestorový „mapping“ je o to výraznejší v site-specific inštalácii, ktorá vznikala priebežne. Ornamentálny koberec sa stáva plochou na budovanie mapy individuálnej archeológie – histórie pobytu na danom mieste, svedectvom o dočasnej prítomnosti. Farebné škvrny vznikajúce pri práci sú zaznamenávané a označované podľa princípov odbornej výskumnej činnosti. Vytyčovacie kolíky následne uzatvárajú priestor, vytvárajú hranicu privlastnenia ako memento zvráteného historického vývoja podmieneného militantnou mužskou silou.

Michaela Šuranská, pohľad do inštalácie Of Previous and Next Spaces / maľba Of Previous and Next Spaces, 330 x 180 cm, olej a akryl na plátne / 2021 / Nástupište 1-12 / Topoľčany / foto: Peter Decheť
More stories by

Katarína Balúnová